top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 1 - Người đọc: Ngọc Minh và Nam Dương

- Track 1: Lời Nói Đầu - Track 2:Hồi thứ nhất - Track 3: Hồi thứ hai - Track 4: Hồi thứ ba - Track 5: Hồi thứ tư - Track 6: Hồi thứ năm - Track 7: Hồi thứ sáu - Track 8: Hồi thứ bảy - Track 9: Hồi thứ tám = Track 10: Hồi thứ chín - Track 11: Hồi thứ mười - Track 12 : Hồi thứ mười một - Track 13: Hồi thứ mười hai - Track 14 : Hồi thứ mười ba

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 2 - Nhiều người đọc

- Track 1: Hồi thứ 14 - Track 2: Hồi thứ 15 - Track 3: Hồi thứ 16 - Track 4: Hồi thứ 17 - Track 5: Hồi thứ 18 - Track 6: Hồi thứ 19 - Track 7: Hồi thứ 20 - Track 8: Hồi thứ 21 - Track 9: Hồi thứ 22 - Track 10: Hồi thứ 23 - Track 11: Hồi thứ 24 - Track 12: Hồi thứ 25

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA Tập 3. Nhiều người đọc

- Track 1: Hồi thứ 26 - Track 2: Hồi thứ 27 - Track 3: Hồi thứ 28 - Track 4: Hồi thứ 29 - Track 5: Hồi thứ 30 - Track 6: Hồi thứ 31 - Track 7: Hồi thứ 32 - Track 8: Hồi thứ 33 - Track 9: Hồi thứ 34 - Track 10: Hồi thứ 35 - Track 11: Hồi thứ 36 - Track 12: Hồi thứ 37 - Track 13: Hồi thứ 38 - Track 14: Hồi thứ 39 - Track 15: Hồi thứ 40 - Track 16 : Hồi thứ 41

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - TẬP 5 - Nhiều Người đọc

- Track 1: Hồi thứ 59 - Track 2: Hồi thứ 60 - Track 3: Hồi thứ 61 - Track 4: Hồi thứ 62 - Track 5: Hồi thứ 63 - Track 6: Hồi thứ 64 - Track 7: Hồi thứ 65 - Track 8: Hồi thứ 66 - Track 9: Hồi thứ 67 - Track 10: Hồi thứ 68

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - TẬP 6 - Nhiều Người đọc

- Track 1: Hồi thứ 69 - Track 2: Hồi thứ 70 - Track 3: Hồi thứ 71 - Track 4: Hồi thứ 72 - Track 5: Hồi thứ 73 - Track 6: Hồi thứ 74 - Track 7: Hồi thứ 75 - Track 8: Hồi thứ 76 - Track 9: Hồi thứ 77 - Track 10: Hồi thứ 78 - Track 11: Hồi thứ 79 - Track 12 : Hồi thứ 80 - Track 13: Hồi thứ 81

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 7 - Nhiều Người đọc

- Track 1: Hồi thứ 8 - Track 2: Hồi thứ 83 - Track 3: Hồi thứ 84 - Track 4: Hồi thứ 85 - Track 5: Hồi thứ 86 - Track 6: Hồi thứ 87 - Track 7: Hồi thứ 88 - Track 8: Hồi thứ 89 - Track 9: Hồi thứ 90 - Track 10: Hồi thứ 91 - Track 11: Hồi thứ 92- Track 12 : Hồi thứ 93 - Track 13 : hồi thứ 94

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 8 - Nhiều người đọc

- - Track 1: Hồi thứ 9 - Track 2: Hồi thứ 9 - Track 3: Hồi thứ 97 - Track 4: Hồi thứ 98 - - Track 5: Hồi thứ 99 - Track 6: Hồi thứ 100 - Track 7: Hồi thứ 101 - Track 8: Hồi thứ 102 - Track 9: Hồi thứ 103- - Track 10: Hồi thứ 104 - Track 11: Hồi thứ 105- Track 12 : Hồi thứ 106

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 9 - Nhiều người đọc

- Track 1: Hồi thứ 107 - Track 2: Hồi thứ 108 - Track 3: Hồi thứ 109 - Track 4: Hồi thứ 110 - Track 5: Hồi thứ 111 - Track 6: Hồi thứ 112 - Track 7: Hồi thứ 113 - Track 8: Hồi thứ 114 - Track 9: Hồi thứ 115- - Track 10: Hồi thứ 116 - Track 11: Hồi thứ 117- Track 12 : Hồi thứ 118

product_img3
TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 4 - Người đọc: Nam Dương

- Track 1 : Hồi thứ 42 - Trương Phi Đại náo cầu Trường Bản - Track 2 : Hồi thứ 43 - Khổng Minh Khẩu chiến - Track 3 : Hồi thứ 44 - Khổng Minh dùng mẹo khích Chu Du - Track 4 : Hồi thứ 45 - trận gian khẩu tàu man tổn thủy binh - Track 5 : Hồi thứ 46 - Dùng kỳ môn Khổng Minh mượn tên địch - Track 6 : Hồi thứ 47 : Dân trá hàng thư - Track 7 : Hồi thứ 48 : Tiệp trên sông , Tàu tháo làm thơ khóa thuyện chuyến bắt quân diễn võ - tarck 8 : Hồi thứ 49 : Thất tinh đàn Gia Cát cầu gió đông - Track 9 : Hồi thứ 50 - Toán Liệu Cau Gia cát chẹn Hoa Dung - Track 10 : Hồi thứ 51 - Cố giữ thành , Tàu nhân giết quân gian tả - Track 11 : Hồi thứ 52 - Gia Cát khước từ lọt cổ tự kính - Track 12 : Hồi thứ 53 : Quan công tha mạng Hoàn Hán Thanh - Track 13 : Hồi thứ 54 : Đến cửa Phật . Thái Cù xem mặt rễ - Track 14 : Hồi thứ 55 : Lời nói thiết tha Huyền Đức Kích lòng quận Chúa - Track 15 : Hồi thứ 56 - Bày tiệc vui - Track 16 : Hồi thứ 57 - Hoa Văn Tả họa long biến tan - Track 17 : Hồi thứ 58 : Mã Mạnh Khởi , khởi binh báo oán