top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Biển và Đảo Việt Nam (Mấy lời Hỏi - Đáp) - Người đọc: Hồng Hà

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : Câu hỏi 14 - Track 3 : Phần 2 - Đời sống Biển Đảo , câu hỏi 22 - Track 4 : 30-/ Đội Hoàng Sa và đội Hắc Hải có từ bao giờ - Track 5 : Phần 3 - Thăng chầm biển Đảo, Câu 36 - Track 6 : Câu hỏi 51 - Track 7 : Phần 4 - Biển và Đảo VN trong phát triển và hội nhập , câu hỏi 64 - Track 8 : Câu hỏi 76 - Track 9 : Phần 5 - Cả nước hướng về biển Đảo