top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tây Du Ký - Người đọc : Hướng Dương

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Hồi thứ hai - Thấu lẻ bồ đề - Track 3 : Hồi thứ ba - Bốn bể nghìn non - Track 4 : Hồi thứ bốn - Quan phong bậc mã lòng sao xứng - Track 5 : Hồi thứ năm - Loạn vườn đào - Track 6 : Hồi thứ sáu - Quan âm đến Hội hỏi nguyên do - Track 7 : Hồi thứ bảy - Đại Thánh trốn khỏi lò bát quái - Track 8 : Hồi thứ tám - Phật Tổ viết kinh truyền cực lạc - Track 9 : Hồi thứ chín - Trần Quan Nhị nhận chức - Track 10 : Hồi thứ mười - Lão Long Vương phạm phép thiên đình - Track 11 : Hồi thứ mười một - Qua Địa Phủ Thái Tôn về Dương dân quả bí - Track 12 : Hồi thứ mười hai - Vua Đường lòng thành - Track 13 : Hồi thứ mười ba - Xa hang cọp - Track 14 : Hồi thứ mười bốn - Vượn già theo chín - Track 15 : Hồi thứ mười lăm - Núi rắn - Track 16 : Hồi thứ mười sáu - Viện Quan Âm sư lừa bảo bối - Track 17 : Hồi thứ mười bảy - Tôn hành giả đại đáo núi Hắc Phong - Track 18 : Hồi thứ mười tám - Chùa Quan Âm - Track 19 : Hồi thứ mười chín - Động Vân Sạn - Track 20 : Hồi thứ hai mươi - Núi Hoàng Phong - Track 21 : Hồi thứ hai mươi mốt - Hộ Pháp làm nhà lưu Đại Thánh - Track 22 : Hồi thứ hai mươi hai - Bát Giới đánh ở sông Lưu Sa - Track 23 : Hồi thứ hai mươi ba - Tam Tạng không quên - Track 24 : Hồi thứ 24 : Núi Vạn Thọ - Track 25 : Hồi thứ 25 : Đấn Nguyên Tiên đuổi bắt người lấy kinh - Track 26 : Hồi thứ 26 : Nơi Tam Đảo - Track 27 : Hồi thứ hai mươi bảy: Thầy ma ba lược trêu Tam Tạng - Track 28 : Hồi thứ 28 - Núi hoa quả - Track 29 : Hồi thứ 29 - Thoát nạn gian lưu về đất nước - Track 30 : Hồi thứ 30 - Tà ma phạm chín đạo - Track 31 : Hồi Thứ 31 - Bát giới lấy nghĩa Khích hành giả - Track 32 : Hồi thứ 32 - Núi Bình Đính - Track 33 : Hồi thứ 33 - Ngoại đạo làm mê tên thật - Track 34 : Hồi thứ 34 - Ma Vương mưu giỏi - Track 35 : Hồi thứ 35 - Ngoại đạo ra oai lừa kẻ thẳng - Track 36 : Hồi thứ 36 - Tâm Diên đứng đắn - Track 37 : Hồi thứ 37 - Vua Quỷ - Track 38 - Hồi thứ 38 - Trẻ thơ hỏi mẹ - Track 39 : Hồi thứ 39 - Một hạt Kim đơn - Track 40 : Hồi thứ 40 - Trẻ thơ bởn cợt - Track 41 : Hồi thứ 41 - Đại Thánh lửa đốt bại - Track 42 : Hồi thứ 42 - Đại Thánh ân cần cầu Bồ Tát quan âm từ thiện - Track 43 : Hồi thứ 43 - Ma sông Hắc Thủy - Track 44 : Hồi thứ 44 - Thần Thông Phép vận - Track 45 : Hồi thứ 45 - Quán Ta thanh - Track 46 : Hồi thứ 46 -Track 47 : Hồi thứ 47 - Track 48 : Hồi thứ 48 - Track 49 : Hồi thứ 49 - Track 50 : Hồi thứ 50 - Track 51 : Hồi thứ 51 - Track 52 : Hồi thứ 52 - Track 53 : Hồi thứ 53 - Track 54: Hồi thứ 54 - Track 55 : Hồi thứ 55 - Track 56 : Hồi thứ 56 - Track 57 : Hồi thứ 57 - Track 58 : Hồi thứ 58 - Track 59 : Hồi thứ 59 - Track 60 : Hồi thứ 60 - Track 61 : Hồi thứ 61 - Track 62 : Hồi thứ 62 - Track 63 : Hồi thứ 63 - Track 64 : Hồi thứ 64 - Track 65 : Hồi thứ 65 - Track 66 : Hồi thứ 66 - Track 67 : Hồi thứ 67 - Track 68 : Hồi thứ 68- Track 69 : Hồi thứ 69 - Track 70 : Hồi thứ 70 - Track 71 : Hồi thứ 71 - Track 72 : Hồi thứ 72 - Track 73 : Hồi thứ 73 - Track 74 : Hồi thứ 74 - Track 75 : Hồi thứ 75 - Track 76 : Hồi thứ 76 - Track 77 : Hồi thứ 77 - Track 78 : Hồi thứ 78 - Track 79 : Hồi thứ 79 - Track 80 : Hồi thứ 80 - Track 81 : Hồi thứ 81 - Track 82 : Hồi thứ 82 - Track 83 : Hồi thứ 83 - Track 84 : Hồi thứ 84 - Track 85 : Hồi thứ 85 - Track 86 : Hồi thứ 86 - Track 87 : Hồi thứ 87- Track 88 : Hồi thứ 88 - Track 89 : Hồi thứ 89 - Track 90 : Hồi thứ 90 - Track 91 : Hồi thứ 91 - Track 92 : Hồi thứ 92 - Track 93 : Hồi thứ 93 - Track 94 : Hồi thứ 94 - Track 95 : Hồi thứ 95 - Track 96 : Hồi thứ 96 - Track 97 : Hồi thứ 97 - Track 98 : Hồi thứ 98 - Track 99 : Hồi thứ 99 - Track 100 : Hồi thứ 100