top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Chung Vô Diệm - Người đọc: Hoàng Anh

- Track 1: Hồi thứ nhất - Track 2: Hồi thứ năm - Track 3: Hồi thứ chín - Track 4: Hồi thứ mười ba - Track 5: Hồi thứ mười tám - Track 6: Hồi thứ hai mươi ba - Track 7: Hồi thứ hai mươi bảy - Track 8: Hồi thứ hai mươi chín - Track 9: Hồi thứ ba mươi mốt - Track 10: Hồi thứ ba mươi hai - Track 11: Hồi thứ ba mươi bốn - Track 12 : Hồi thứ ba mươi lăm - Track 13 : Hồi thứ ba mươi bảy - Track 14: Hồi thứ ba mươi tám - Track 15: Hồi thứ bốn mươi - Track 16: Hồi thứ bốn mươi mốt - Track 17: Hồi thứ bốn mươi hai - Track 18: Hồi thứ bốn mươi bốn - Track 19: Hồi thứ bốn mươi lăm - Track 20: Hồi thứ bốn mươi sáu - Track 21: Hồi thứ bốn mươi bảy - Track 22: Hồi thứ bốn mươi chín - Track 23: Thấy 4 vị Thiên Vương đứng giữa không trung - Track 24: Hồi thứ 50 - Track 25: Hồi thứ 51 - Track 26: Hồi thứ 52 - Track 27: Hồi thứ 53 - Track 28: Hồi thứ 54 - Track 29: Hồi thứ 56 - Track 30: Hồi thứ 57 - Track 31: Hồi thứ 58 - Track 32: Hồi thứ 59 - Track 33: Thắng Hoa nói - Track 34: Hồi thứ 60 - Track 35: Hồi thứ 61 - Track 36: Vợ chồng gặp nhau đều mừng rỡ cùng nhau tay lại cầm tay - Track 37 : Hồi thứ 62 - Track 38: Hồi thứ 63 - Track 39: Hồi thứ 64 - Track 40: Điền Đơn nghe nói quỳ lại tạ ơn - Track 41: Hồi thứ 65 - Track 42 : Hồi thứ 66 - Track 43 : Hồi thứ 67 - Track 44: Hồi thứ 68 - Track 45: Hồi thứ 69 - Track 46: Tuyền dừng nói bây giờ xin phải xa thêm - Track 47 : Hồi thứ 70 - Track 48: Hồi thứ 71 - Track 49: Hồi thứ 72 - Track 50: Nói về Phó Mạnh - Track 51: Hồi thứ 73 - Track 52: Tuyên Dương nghe nói quýnh ruột - Track 53: Hồi thứ 74 - Track 54: Hồi thứ 75 - Track 55: Hồi thứ 76 - Track 56: Hồi thứ 77