top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tiếng Anh Lớp 7 Friends Plus - Workbook - Người đọc : Yến Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Unit 1 : My time - Track 3 : Unit 2: Communication - Track 4 : Unit 3: The past - Track 5 : Unit 4 : In the picture - Track 6 : Unit 5 : Achieve - Track 7 : Unit 6 : Survival - Track 8 : Unit 7 : Music - Track 9 : Unit 8 : I believe I can fly - Track 10 : 1/- Cumulative Review - Starter - Unit 2 - Track 11 : S Language Focus Practive - Starter Unit - Track 12 : 5 Language Focus Practive - Starter Unit 5 - Track 13 : Key Phrases