top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tiếng Anh Lớp 6 Friends Plus - Workbook - Người đọc: Minh Khang

- Track 1 : Contents - Track 2 : S. Vocabulary - Countries and nationalities - Track 3 : 2. Days - Vocabulary - Daily routines - Track 4 : 3. Wild life - Vocabulary - Animals - Track 5 : 4. Learning World - Vocabulary - School subjects - Track 6 : 5. Food and health - Vocabulary - Food - Track 7 : 6. Sports - Vocabulary - Sports - Track 8 : 7. Growing up - Vocabulary - Describing people - Track 9 : 8. Going away - Vocabulary - Means of transport - Track 10 : Cumulative Review - Starter - Unit 2 - Track 11 : Language Focus Practice - Unit 1 - Track 12 : Language Focus Practice - Unit 7

product_img3
Tiếng Anh Lớp 6 Friends Plus - Studen Book - Người đọc : Quang Điền, Yến Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1.- Towns and cities - Track 3 : 2.- Days - Track 4 : 2. * Writing A special day - Track 5 : Unit - 3. Wild life - Track 6 : 3. Language Focus. can for ability . might - Question with How...? - Track 7 : Unit 4 - Learning World - Track 8 : 4 Language Focus . Present continuous: question - Track 9 : Progress Review 2 - Track 10 : Unit 5- Food and health - Track 11 : 5 Language Focus - Verb + -ing.Imperatives . Should/shouldn't - Track 12 : Unit 6 - Sports - Track 13 : 6 Language Focus - past simple: affirmative - Past time expression - Track 14 : Progess Review 3 - Track 15 : Unit 7 - Growing up - Track 16 : 7 Language Focus * Past simple : question - Track 17 : Unit 8 - Going away - Track 18 : 8 Language Focus * Frist conditional * Complex sentence - Track 19 : Progress Review 4 - Track 20 : 1 - Options - Extra Listiening and Speaking - Asking for and giving - Track 21 : 1 - Options - Song * I'm the King - Track 22 : S. Language Focus Reference - Starter unit - Track 23 : 4- Language Focus Reference - Unit 4 - Track 24 : Wordlist - Track 25 : Unit 2 - active ( tính từ )