top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Tiếng Anh 10 Friends Global - Người đọc : Như Minh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1B. Grammar : Past simple (Affirmative) - Track 3 : 1F. Reading : Painless - Track 4 : 2A. Vocabulary : Landscapes - Track 5 : 2F. Reading : Lot at sea - Track 6 : Unit 3: On screen - 3A Vocabulary : Film and TV programmer - Track 7 : 3E. Word Skill : Negative adjective prefixes - Track 8 : Unit 4 : Our Planet - 4A Vocabulary : Weather - Track 9 : 4F. Reading : Gliders in the storm - Track 10 : Unit 5 : Ambition - 5A Vocabulary : Jobs - Track 11 : 5F Reading : Dream jobs - Track 12 : Unit 6 : Money - 6A Vocabulary : Spending power - Track 13 : 6F Reading : Aaron Levie - Track 14 : Unit 7 : Tourism - 7A Vocabulary - Worth a visit - Track 15 : 7F Reading : Adventure holidays - Track 16 : Unit 8 : Science - 8A Vocabulary - Gadgets - Track 17 : 8F Reading - Great invebtions ? - Track 18a-1 : I Grammar Builder - Track 18b-1 : 1 Grammar Builder - Track 18c - 2 : 2 Grammar Builder - Track 18d - 3 : 3 Grammar Builder - Track 18e - 4 : 4 Grammar Builder - Track 19 - 5 : 5 Grammar Builder - Track 19 - 6 : 6 Grammar Builder - Track 19 - 7 : 7 Grammar Builder - Track 20 - 8 : 8 Grammar Builder - Track 20 - V : V Vocabulary Builder

product_img3
Tiếng Anh 10 Friends Global - WorkBook Người đọc : Hoàng Anh

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : 1D Grammar - Articles - Track 3 : 1E Word Skills - Adjective endings - Track 4 : Unit 2 - Adventure - Track 5 : 2E - Word Skills - Word building - Track 6 : Unit 3 - On screen - Track 7 : 3E - Word Skills - Negative adjective prefixes - Track 8 : Unit 4 - Our planet - Track 9 : 4E - Word Skills - Phrasal verbs - Track 10 : Unit 5 - Ambition - Track 11 : 5E - Word Skills - Prefixes - Track 12 : Unit 6 : Money - Track 13 : 6E - Word Skills - Verb patterns - Track 14 : Unit 7 - Tourism - Track 15 : 7E - Word Skills - Compounds - Track 16 : Unit 8 - Science - Track 17 : 8E - Word Skills - verb + preposition - Track 18 : 1 - Cumulative Review 1 - Track 19 : 4 - Cumulative Review 4