top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sắp xếp:
Hiển thị:
product_img3
Thủy Hử - Người đọc : Phương Minh

- Track 1 : Thủy Hử Đề Từ của Dịch giả Trần Tuấn Khải viết năm 1924 - Track 2 : Thánh thán ngoại thư bài tựa thứ nhất - Track 3 : Khúc đệm - Track 4 : Hồi thứ nhất - Track 5: Hồi thứ hai - Track 6 : Hồi thứ ba - Track 7 : Hồi thứ tư - Track 8 : Hồi thứ năm - Track 9 : Hồi thứ sáu - Track 10 : Hồi thứ bảy - Track 11 : Hồi thứ tám - Track 12 : Hồi thứ chín - Track 13 : Hồi thứ mười - Track 14 : Hồi thứ mười một - Track 15 : Hồi thứ mười hai - Track 16 : Hồi thứ mười ba - Track 17 : Hồi thứ mười bốn - Track 18 : Hồi thứ mười lăm - Track 19 : Hồi thứ mười sáu - Track 20 : Hồi thứ mười bảy - Track 21 : Hồi thứ mười tám - Track 22 : Hồi thứ mười chín - Track 23 : Hồi thứ hai mươi - Track 24 : Hồi thứ hai mươi mốt - Track 25 : Hồi thứ hai mươi hai - Track 26 : Hồi thứ hai mươi ba - Track 27 : Hồi thứ hai mươi bốn - Track 28 : Hồi thứ hai mươi lăm - Track 29 : Hồi thứ hai mươi sáu - Track 30 : Hồi thứ hai mươi bảy - Track 31 : Hồi thứ hai mươi tám - Track 32 : Hồi thứ hai mươi chín - Track 33 : Hồi thứ Ba mươi - Track 34 : Hồi thứ Ba mươi mốt - Track 35 : Hồi thứ Ba mươi hai - Track 36 : Hồi thứ Ba mươi ba - Track 37 : Hồi thứ Ba mươi bốn - Track 38 : Hồi thứ Ba mươi lăm, - Track 39 : Hồi thứ Ba mươi sáu - Track 40 : Hồi thứ Ba mươi bảy - Track 41 : Hồi thứ Ba mươi tám - Track 42 : Hồi thứ Ba mươi chín - Track 43 : Hồi thứ Bốn mươi - Track 44 : Hồi thứ Bốn mươi mốt - Track 45 : Hồi thứ Bốn mươi hai - Track 46 : Hồi thứ Bốn mươi ba - Track 47 : Hồi thứ Bốn mươi bốn - Track 48 : Hồi thứ Bốn mươi lăm - Track 49 : Hồi thứ Bốn mươi sáu - Track 50 : Hồi thứ Bốn mươi bảy - Track 51 : Hồi thứ Bốn mươi tám - Track 52 : Hồi thứ Bốn mươi chín - Track 53 : Hồi thứ năm mươi - Track 54 : Hồi thứ năm mươi một - Track 55 : Hồi thứ năm mươi hai - Track 56 : Hồi thứ năm mươi ba - Track 57 : Hồi thứ năm mươi bốn - Track 58 : Hồi thứ năm mươi lăm - Track 59 : Hồi thứ năm mươi sáu - Track 60 : Hồi thứ năm mươi bảy - Track 61 : Hồi thứ năm mươi tám - Track 62 : Hồi thứ năm mươi chín - Track 63 : Hồi thứ sáu mươi - Track 64 : Hồi thứ sáu mươi mốt - Track 65 : Hồi thứ sáu mươi hai - Track 66 : Hồi thứ sáu mươi ba - Track 67 : Hồi thứ sáu mươi bốn - Track 68 : Hồi thứ sáu mươi năm - Track 69 : Hồi thứ sáu mươi sáu - Track 70 : Hồi thứ sáu mươi bảy - Track 71 : Hồi thứ sáu mươi tám - Track 72 : Hồi thứ sáu mươi chín - Track 73 : Hồi thứ bảy mươi