top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

THÔNG BÁO TVSN HƯỚNG DƯƠNG

THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 2/9
28/08/2023 16:13:37

THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày 28 tháng 08 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v: Nghỉ lễ Quốc Khánh 2/9

- Căn cứ vào Bộ luật lao động số 45/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 20/11/2019;

Kính gửi: - Các phòng ban Thư Viện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù

  • Các anh chị TNV đọc sách nói , cùng thính giả nghe sách online

Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù thông báo đến toàn thể quý vị lịch nghỉ lễ 2/9 như sau:

Cán bộ công nhân viên THƯ VIỆN được nghỉ ngày 04 ngày

- vào thứ sáu ngày 01/09/2023 đến hết ngày 04/09/2023

Ngày 05/09/2023 Văn phòng thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù sẽ làm việc lại

                                                                                                   Trân trọng thông báo!

                                                                                                              GIÁM ĐỐC

                                                                                                    NGUYỄN THANH TÂM