top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở Bài Tập TOÁN - Lớp 3 - Tập Hai - Người đọc : Hoàng Anh
Tác giả: Chủ biên : Khúc Thành Chính - Đồng biên soạn: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 77
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời nói đầu - Track 2 : Em làm được những gì ? - Track 3 : Hình chữ nhật - Viết vào chỗ chấm , điền dấu so sánh vào ô trống - Track 4 : 4-/ Các số đến 100 000 - Track 5 : Phép Trừ các số trong phạm vi 100 000 - Track 6 : Diện tích của một hình

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT