top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Tác phẩm: Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập Tin Học lớp 3- Người đọc: Hoàng Anh
Tác giả: Đồng chủ biên: Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh - Đồng biên soạn : Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 314
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Mục Lục - Chủ đề A. Máy tính và em - Track 2 : - Chủ đề C. Tổ chức lưu trữ, tìm kiếm và trao đổi thông tin - Bài 7: sắp xếp để dễ tìm - Track 3 : Ôn tập Học Kỳ I - Track 4 : Chủ đề E. Ứng dụng Tin học - Bài 10 - Trang trình chiếu của em - Track 5 : Ôn tập học Kỳ II

Dưới đây là danh sách các trắc thuộc đầu sách
Quay về danh sách
    Dưới đây là hướng dẫn sử dụng:
  • Control AltLeft cộng P để tạm dừng hoặc nghe tiếp
  • Control AltLeft cộng F để tua tới 10 giây
  • Control AltLeft cộng B để tua lui 10 giây
  • Control AltLeft cộng M để tua về giây thứ 0
  • AltLeft cộng 1 để nghe chương tiếp theo
  • AltLeft cộng 2 để nghe chương trước

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT