top-header
Mục tiêu hoạt động của Qũy Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù.
Dưới đây là Danh sách các Đầu sách:
Về trang chủ
Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - ĐẠO ĐỨC - lớp 3 - Người đọc : Ngọc Hân

Tác giả: (Tổng Chủ Biên) Huỳnh Văn Sơn-(đồng chủ biên): Mai Mỹ Hạnh, Phạm Quỳnh. ( đồng biên soạn) : Lê Quỳnh Chi, Trần T Thùy Dung, Ng. T Mỹ Hạnh, Ng. T Văn Hương, Giang Thiên Vũ
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - GIÁO DỤC THỂ CHẤT - lớp 3 - Người đọc: Kim Xuân

Tác giả: (Chủ Biên) Phạm Thị Lệ Hằng - ( Đồng Biên Soạn: Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn)
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Kim Xuân

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TỰ NHIÊN & XÃ HỘI - Lớp 3 - Người đọc : Xuân Hiếu

Tác giả: Tổng Chủ Biên : Đỗ Xuân Hội - Chủ Biên : Nguyễn Thị Thu Hằng - Đồng Biên Soạn : Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thị Thu Hiền, Lý Khánh Hoa, Mai Thị Kim Phượng, Trần Thanh Sơn
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Xuân Hiếu

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - TIẾNG VIỆT - Lớp 3 - Tập 1 - Người đọc : Lê Như Quỳnh

Tác giả: Đồng Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly - Đồng Biên Soạn: Trần Văn Chung, Phạm Thị Kim Oanh, Bùi Thanh Truyền
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Lê Như Quỳnh

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Toán Lớp 3 - Tập 1 - Người đọc : Ngọc Hân

Tác giả: Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng - Chủ biên: Khúc Thành Chính, đồng biên soạn: Đinh Thị Xuân Dung, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh T Kim Trang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân

Bộ Sách Chân trời Sáng Tạo - VỞ BÀI TẬP HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM - Lớp 3 - Người đọc : Quang Điền

Tác giả: (đồng chủ biên) Phó Đức Hòa, Bùi Ngọc Diệp ( đồng biên soạn) : Nguyễn Hà My, Đặng thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hữu Tâm, Nguyễn Huyền Trang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Quang Điền

Bộ sách Chân trời sáng tạo. Vở Bài Tập ĐẠO ĐỨC Lớp 3-Người đọc : Quang Điền

Tác giả: (đồng chủ biên) Mai Mỹ Hạnh, Phạm Huỳnh - ( đồng biên soạn) Lê Quỳnh Chi, Trần thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Quang Điền

Bộ Sách Chân trời sáng tạo - Vở Bài Tập Tiếng Việt lớp 3 - Tập Hai - Người đọc : Phương Anh

Tác giả: Chủ Biên : Nguyễn Thị Ly Kha , Đồng Biên Soạn: Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim Oanh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Phương Anh

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở Bài Tập CÔNG NGHỆ - Lớp 3 - Người đọc : Quang Điền

Tác giả: Chủ Biên: Bùi Văn Hồng - Đồng Biên Soạn: Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị mỹ Nga, Đoàn thị Ngân
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Quang Điền

Bộ Sách Chân Trời Sáng tạo. Vở Bài tập Tiếng Việt Lớp 3 - Tập Một - Người đọc: Ngọc Hân

Tác giả: Chủ biên: Nguyễn Thị Ly Kha - Đồng Biên soạn: Trịnh Cam Ly, Phạm thị Kim Oanh
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân

Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Tiếng Việt Lớp 3-Tập 2- Người đọc: Lê Như Quỳnh

Tác giả: Đồng chủ Biên: Nguyễn Thị Ly Kha, Trịnh Cam Ly, - Đồng Biên soạn: Nguyễn thị Thu Huyền, Phạm Kim Bích Loan, Phạm Thị Kim Loan, Bùi Thanh Truyền
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Lê Như Quỳnh

Bộ Sách Chân trời sáng tạo. Hoạt động trải nghiệm - lớp 3-Người đọc: Xuân Hiếu

Tác giả: Đồng Tổng chủ biên: Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên - Đồng chủ biên: Vùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm-Đồng biên soạn: Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Xuân Hiếu

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Công Nghệ lớp 3 - Người đọc: Kim Xuân

Tác giả: Tổng Chủ biên: Bùi Văn Hồng - Đồng biên soạn: Nguyễn Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị Ngân
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Kim Xuân

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo - Vở bài tập Tin Học lớp 3- Người đọc: Hoàng Anh

Tác giả: Đồng chủ biên: Quách Tất Kiên, Phạm Thị Quỳnh Anh - Đồng biên soạn : Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Hoàng Anh

Bộ Sách Chân Trời Sáng Tạo Toán Lớp 3 - Tập 2, Người đọc: Ngọc Hân

Tác giả: Tổng chủ biên: Trần Nam Dũng - Chủ biên: Khúc Thành Chính, đồng biên soạn: Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh T Kim Trang
Nhà xuất bản: Giáo dục Việt Nam ấn hành
Người đọc: Ngọc Hân