top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thư viện sách nói Hướng Dương tổ chức chương trình ca nhạc “Ánh sáng từ trái tim 2023”

(2023-2023)

1. Tổng quan

https://www.sggp.org.vn/thu-vien-sach-noi-huong-duong-to-chuc-chuong-trinh-ca-nhac-anh-sang-tu-trai-tim-2023-post712485.html

2. Chương trình hoạt động

Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù công bố những hoạt động như sau: