top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Thư viện SÁch Nói Hướng Dương Tặng Sách cho Học sinh Khiếm thính Tp. Đà Lạt - Lâm Đồng

(2023-2023)

1. Tổng quan

Ngày 23/2/2023

Cô Hồng Hà Đại diện Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho Người mù Tp.HCM

đến Địa chỉ: 03 Pastuer - Phường 4 - Tp.Đà Lạt - Lâm Đồng

Trường Khiếm Thính Đà Lạt - Lâm Đồng

Trao tặng 300 cuốn sách cho các em

2. Chương trình hoạt động

Thư viện Sách nói Hướng Dương dành cho người mù công bố những hoạt động như sau: