top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tặng Gậy dò đường cho người mù Tp.Hồ Chí Minh

(2020-2023)

1. Tổng quan

Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù.
- Tặng gậy dò đường dành cho người mù Tp.Hồ Chí Minh