top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

CHUNG VÔ DIỆM

Nhà Xuất Bản Văn Học ấn hành năm 2009

CHUNG VÔ DIỆM
Tác giả: Người dịch và Biên khảo: Mộng Bình Sơn
Nhà xuất bản : Văn Học ấn hành năm 2009
Người đọc : Hoàng Anh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 16
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Hồi thứ nhất: Diêu Trì tiên nữ bị đọa xuống phàm Tế Thất Tuyên vương chiêm bao đặng vợ - Track 2: Hồi thứ năm: Quyết hại em, hai anh lo kế độc; Cảm tình con, một mẹ hết lòng can - Track 3: Hồi thứ chín: Chu thần đồng lòng đuổi quái Chung hậu xuống giếng tìm yêu - Track 4: Hồi thứ mười ba: Chung quốc mẫu dọa nhát Cao phi Cao thứ phi kế hại Chung hậu - Track 5: Hồi thứ mười tám; Chốn Lãnh cung, Quốc mẫu nhục Tề vương, Nơi Kim điện, Nương nương chào Yên sứ - Track 6: Hồi thứ hai mươi ba: Đền Ngân an Yên Đơn tính kế, Chốn giáo đường Phò mã lãnh binh - track 7: Hồi thứ hai mươi bảy: Thuốc tiên cứu sống Thần Võ, Phép mầu bắt đặng Tôn Long - Track 8: Hồi thứ hai mươi chín: Ải Đức hung hai nước giao phong, Trúng Kim phiêu sáu tướng bị thác - Track 9: Hồi thứ ba mươi mốt: Chung hậu một phen đối địch Tôn Tháo hai lượt bị cầm - Track 10: Hồi thứ ba mươi hai: Thiểm lôi chùy, quốc mẫu vong mạng túy vân sơn, công chúa bị cầm - Track 11: Hồi thứ ba mươi bốn: Nơi trường đình, tuyên vương rước vợ triệt long san, tiết côn phản vua - - Track 12 : Hồi thứ ba mươi lăm : Chung hậu khuyên quy thuận, Tiết Côn túng thế giả hàng - - Track 13 : Hồi thứ ba mươi bảy : Triệu Long vương lập kế mỹ nữ, Chung quốc mẫu bị biếm lãnh cung - Track 14: Hồi thứ ba mươi tám: Trương phi hiến kế đốt Lãnh cung, Chung hậu độn hoả về cố lý - Track 15: Hồi thứ bốn mươi: Xem cẩm nang, lão vương thi kế, tin ngọc dụ, liêm soái dời binh - Track 16: Hồi thứ bốn mươi mốt: Gạt liêm pha, yến anh làm kế, cứu đàm thành, chung hậu dụng mưu - Track 17: Hồi thứ bốn mươi hai: Chung quốc mẫu đề binh phạt triệu, triệu long vương thất thế hàng triều - Track 18: Hồi thứ bốn mươi bốn: Tề Tuyên vương ái sắc nạp Tây cung, Hạ Nghinh Xuân thi tài với Chung hậu - Track 19: Hồi thứ bốn mươi lăm: Sở Trang vương sai người dâng biểu, Chung Quốc mẫu dự hội đánh cờ - Track 20: Hồi thứ bốn mươi sáu: Chung hậu đánh cờ, chém Hầu thừa tướng Ngũ Anh cướp trận, trúng kế Liêm Pha - Track 21: Hồi thứ bốn mươi bảy: Ngũ đình chùy, Độ kim dùng phép Sản Long trì, Chung hậu lâm bồn - Track 22: Hồi thứ bốn mươi chín: Mạnh Như nhân mộng kiếm con Rồng, Chung hậu nhờ thầy trừ chị Cáo - Track 23: Thấy 4 vị Thiên Vương đứng giữa không trung - Track 24: Hồi thứ 50 : Nơi Hoa viên, trang lầu bị cháy Tại Bình Sơn, Chung hậu kén chồng - Track 25: Hồi thứ 51 :Dân minh châu Lý Tuấn bị đòn Dụng phép mầu, Chung nương giả chết - Track 26: Hồi thứ 52 : Trân Châu san, Ngũ Tân vong mạng Chung gia trại, Vô Diệm hưng binh - Track 27: Hồi thứ 53: Thủy Hoa động ,Ngô Khởi hạ sơn Cô Tô thành Anh vương tấn bửu - - Track 28: Hồi thứ 54: Thành cô tô năm nước hội binh, sông tương giang, sáu soái tiếp viện - - Track 29: Hồi thứ 56: Chung hậu một ngày giết năm vua, Điền Đơn vâng lời xuống tìm mẹ - Track 30: Hồi thứ 57: Thoại Hoa về nhà thác mộng Điền Đơn gặp mẹ nhận thân - Track 31: Hồi thứ 58: Chung hậu ba lần tha Ngô Khởi, Lão tổ bại trận về Thủy Hoa - Track 32: Hồi thứ 59: Nghi vương dùng kế mỹ nữ, Thắng Hoa vâng chỉ cống Tề - Track 33: Thắng Hoa nói - Track 34: Hồi thứ 60: Thám địa huyệt, Chung hậu đổi chân dung, Tới Thương sơn, Tuyên vương cưới Chánh hậu - track 35: Hồi thứ 61: Lỗ Lâm đem binh đánh Tề quốc, Ngọc Thiền vâng chỉ yến Tuyên vương - track 36: Vợ chồng gặp nhau đều mừng rỡ cùng nhau tay lại cầm tay - Track 37 : Hồi thứ 62: Tề Tuyên vương nạp dụng Ngọc Thiền Lỗ công chúa đi cầu Thánh mẫu - Track 38: Hồi thứ 63: Chung hậu bị biếm lãnh cung Thể Vân cứu mạng Thái tử - track 39: Hồi thứ 64: Chung hậu ba lần thâu Bạch Khởi Công Mộng bốn phía phục Ôn Tuyền - Track 40: Điền Đơn nghe nói quỳ lại tạ ơn - Track 41: Hồi thứ 65: Ngô khởi tư thông cùng Hạ Thị Chung hậu đắc thắng về Lâm Tri - Track 42 : Hồi thứ 66: Thiên Cường tấn cống Thạch La Ngô Khởi sát thê cầu tướng - Track 43 : Hồi thứ 67: Chung hậu xuất trận, giao chiến với Huyết Hồ Huỳnh Cái sai người đưa thư cho Chung hậu - Track 44: Hồi thứ 68: Chung hậu hưng binh phạt Tống Do Minh cầu yết Do Cơ - Track 45: Hồi thứ 69: Chung hậu bị thần tiễn nơi vai Điền Nguyên đưa Thần y nhìn mẹ - Track 46: Tuyền dừng nói bây giờ xin phải xa thêm - Track 47 : Hồi thứ 70: Huyết Hồ lập Vân quang trận Tiên Cô lên núi Lê Sơn - Track 48: Hồi thứ 71: Thánh mẫu hạ sơn phá trận Thành vương nạp biểu đầu hàng - Track 49: Hồi thứ 72: Ba nước phân binh vây Hỗn Hải Ngũ Lôi đánh chết Chung Thái Chơn - Track 50: Nói về Phó Mạnh - Track 51: Hồi thứ 73: Qua Thanh Châu Ngô Khởi gặp bạn Tới Thương Sơn, Tuyên Vương lánh mình - Track 52: Tuyên DƯơng nghe nói quýnh ruột - track 53: Hồi thứ 74: Đạo Tông kế cùng, tự vận Ngô Khởi nghe báo, kinh hồn - Track 54: Hồi thứ 75: Phá Cô Lâu, Hồ Ông bại trận Xử lăng trì, Ngô Khởi thọ hình - - Track 55: Hồi thứ 76: Chung hậu chinh phục Thanh Châu Bạch Liên phá Quần yêu trận - - Track 56: Hồi thứ 77: Ba vị vương chia binh thảo tặc Ba vị tiên được rước về thiên cung

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM