top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Sinh Học Lớp 11

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) 2007

Sinh Học Lớp 11
Tác giả: Nguyễn Thành Đạt Tổng Chủ Biên
Nhà xuất bản : Giáo Dục Việt nam ( Ấn hành) 2007
Người đọc : Thu Minh
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1: LỜI NÓI ĐẦU - Sinh Học 11 tập trung đi sấu vào lĩnh vựa tương đối khó nhưng lí thú của Sinh học đó là sinh học cơ thể động vật và thực vật để học sinh năm bắt được cốt lõi của cơ thể - Track 2: Bài 2: Vận chuyển các chất trong cây - Track 3: Bài 3: Thoát hơi nước - Track 4 : Bài 4: Vai trò của các nguyên tố khoáng - Track 5: Bài 5: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật - Track 6: Bài 6: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật (tiếp theo) - Track 7: ■Bài 7: Thực hành Thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghiệm về vai trò của phân bón - Track 8: ■Bài 8: Quang hợp ở thực vật - Track 9: ■Bài 9: Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM - Track 10: ■Bài 10: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp - Track 11: ■Bài 11: Quang hợp và năng suất cây trồng - Track 12: ■Bài 12: Hô hấp ở thực vật - Track 13: ■Bài 13: Thực hành Phát hiện diệp lục và carôtenôit - Track 14: ■Bài 14: Thực hành Phát hiện hô hấp ở thực vật - Track 15: ■Bài 15: Tiêu hóa ở động vật - Track 16: ■Bài 16: Tiêu hóa ở động vật (tiếp theo) - Track 17: ■Bài 17: Hô hấp ở động vật - Track 18 ■Bài 18: Tuần hoàn máu - Track 19: ■Bài 19: Tuần hoàn máu (tiếp theo) - Track 20: ■Bài 20: Cân bằng nội môi - Track 21: ■Bài 21: Thực hành Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người - Track 22: Bài 22: Ôn tập chương 1 - Track 23 : Chương II - Cảm Ứng - Track 24 : Bài 24: Ứng động - Track 25 : Bài 25 : Thực hành hướng động - Track 26 : Phần B Cảm ứng ở động vật - ■Bài 26: Cảm ứng ở động vật - Track 27 : ■Bài 27: Cảm ứng ở động vật (tiếp theo) - Track 28 : ■Bài 28: Điện thế nghỉ - Track 29 : ■Bài 29: Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh - Track 30 : ■Bài 30: Truyền tin qua xináp - Track 31 : ■Bài 31: Tập tính của động vật - Track 32 : ■Bài 32: Tập tính của động vật (tiếp theo) - Track 33 : ■Bài 33: Thực hành Xem phim về tập tính của động vật - Track 34 : Chương III = SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ■Bài 34 SInh Trưởng ở thực vật - Track 35 : ■Bài 35: Hoocmôn thực vật - Track 36 : ■Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa - Track 37 : B SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT ■Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - tRACK 38: ■Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật - tRACK 39 : ■Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo) - tRACK 40: ■Bài 40: Thực hành Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật - TRACK 41: Chương 4: Sinh Sản ■Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật - TRACK 42: ■Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật - TRACK 43: ■Bài 43: Thực hành Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép - TRACK 44 ■Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật - TRACK 45 ■Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật - TRACK 46 : ■Bài 46: Cơ chế điều hòa sinh sản - TRACK 47 : ■Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người - TRACK 48 : ■Bài 48: Ôn tập chương II, III, IV

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM