top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Lịch Sử - lớp 8 ( Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Nhà Xuất Bản Giáo Dục ( Ấn hành 2004 )

Lịch Sử - lớp 8 ( Bộ Giáo dục và Đào tạo)
Tác giả: Phan Ngọc Liên - Tổng Chủ Biên
Nhà xuất bản : Giáo Dục ( Ấn hành 2004 )
Người đọc : Thu Hồng và Hướng Dương
Người dịch : Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Ngọc Cơ , Nguyễn Anh Dũng, trịnh Đình tùng , Trần thị Dung - Biên Soạn
Lượt nghe : 18
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Phần 1 - Lịch Sử Thế Giới - Lịch sử thế giới cận đại từ giữa thế kỉ thứ 16 đến 1917 - Track 2 : Bài 2 - Cách Mạng Tư Sản Pháp năm 1789 -1794 -Track 3 : Bài 3 - Chủ nghĩa Tư Bản được sác lập trên phạm vi thế giới - Track 4 - Bài 4 - Phong trào công nhân và sự ra đời của chủ nghĩa Mác - Track 5 : Chương 2 - Các nươc Âu Mỹ cuối thế kỷ 19 Đầu thế kỷ 20 Bài 5 - Công xã Pa-ri 1871 - Track 6 : Bài 6 - Các nước Anh, Pháp, Đức, Mĩ cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Track 7 : Bài 7 - Phong trào công nhân quốc tế cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Track 8 - Bài 8 - Sự phát triển của kĩ thuật, khoa học, văn học và nghệ thuật thế kỉ XVIII- XIX - Track 9 - Chương 3 - Châu Á Thế kỷ 18 đến đầu thế kỷ 20 - - - Bài 9 : Ấn Độ thế kỉ XVIII - Đầu thế kỉ XX - Track 10 - Bài 10 Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - Đầu thế kỉ XX - Track 11 : Các nước Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX - Track 12 : Nhật Bản giữa thế kỉ XIX- đầu thế kỉ XX - Track 13 : Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 - 1918) - Track 14 : Bài 14 - Ôn tập lịch sử thế giới cận đại (từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917) - Track 15 : Lịch SỬ thế giới hiện đại (1917 - 1945) Chương 1 - Cách mạng tháng Mười Nga (1917 và công cuộc xây dựng XHCN) - Track 16 : Liên Xô xây dựng chủ nghĩa xã hội (1921 - 1941) - Track 17 : Chương hai - Châu Âu và Nước Mỹ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Track 18 : Bài 18 - Nước Mĩ giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 - 1939) - Track 19 - Bài 19 Chương ba - Châu Á giữa hai cuộc chiến tranh thế giới - Track 20 : Bài 20 - Phong trào độc lập dân tộc ở Châu Á (1918 - 1939) - Track 21 : Bài 21 Chương 4 - Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) - Track 22 : Chương 5 - Sự phát triển của khoa học - kĩ thuật và văn hóa thế giới nửa đầu thế kỉ XXBài 23 - Track 23 - : Bài 23 - Ôn Tập Lịch SỬ Thế Giới Hiện Đại phần từ ( 19 17-1945) - Track 24 : Phần 2- lịch Sử việt nam từ (1858-1918) Chương 1 / CUộc kháng chiến chống thực dân Pháp tứ 1958 cuối thế kỷ 18) - track 25 : Bài 25 - Kháng chiến lan rộng ra toàn quốc - Track 26 : Phong trào kháng chiến chống Pháp trong những năm cuối thế kỉ XIX - Track 27 : Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX - Track 28 : Trào lưu cải cách Duy Tân ở Việt Nam nửa cuối thế kỉ XIX - Track 29 : Chương hai - Xã Hội VN từ năm 1897-1918 bài 29 - Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp và những chuyển biến về kinh tế xã hội ở Việt Nam - Track 30 - Bài 30 - Phong trào yêu nước chống Pháp từ đầu thế kỉ XX đến năm 1918 - - Track 31 : Bài 31 - Ôn tập lịch sử Việt nam từ 1858 - 1918

CÁC TRACK TIẾP THEO
    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM