top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Tào Tháo Đại truyện - Người đọc : Hồng Vị

Nhà Xuất Bản Tổng hợp Tp.HCM ấn hành

Tào Tháo Đại truyện - Người đọc : Hồng Vị
Tác giả: Tạo Trọng Hoài ( Người dịch : Ông Văn Tùng )
Nhà xuất bản : Tổng hợp Tp.HCM ấn hành
Người đọc : Hồng Vị
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 153
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Đã đến lúc nên chiêu tuyết cho Tào Tháo - Track 2 : Chương II. Bước đầu làm quan, hoạn lộ gập gềnh - Track 3 : Trương Giốc người huyện Cự Lộc - Track 4 : Chương III. Mưu hay không dùng - Trung thần bó tay Lạc Dương - Mặt trời trên sông Lạc, sừng sững bên bờ phía đông - Track 5 : Đổng Thái hoàng Thái hậu thở dài - Track 6 : Tình hình còn có thể nghiêm trọng hơn - Track 7 : Đổng Trác khống chế triều đình Tào tháo chiêu binh mại mã - Track 8 : Tháo xuống ngựa - Track 9 : Chương V - Quan Đông liên minh chống Đổng Trác Đổng Trác dời đô đốt Lạc Dương - Track 10 : Chương VI. Gió nổi mây vần - quân phiệt lại khai chiến - Track 11 : Trong khi anh em họ Viên mâu thuẩn nghiêm trọng thì Tào Tháo đang đóng quân ở Hà Nội - Track 12 : Chương VII. Thu Quân Thanh Châu lấy luôn đất Duyện - Track 13 : Đổng Trác chết rồi - Track 14 : Chương VIII. Ngoài mở cương vực chiếm Từ Châu sau nổi lửa đánh Bộc Dương - Track 15 : Tào Tháo rất coi trọng Trần Cung - Track 16 : Canh một đêm đó - Track 17 : Chương IX . Cướp thím người - hại cháu mình - Track 18 : Chương X. Dĩnh Châu được kỳ Sĩ, hứa Đô đón Thiên Tử - Track 19 : Ngày đầu năm mới - Track 20 : Chương XI. Lưu Bị dực thân Tào Mạnh Đức , Lã Bố mệnh Táng Lẩu Bạch Môn - Track 21 : Chương XII. Tào Tháo gọi Lưu Bị là anh hùng . Lưu Bị rời Tào Tháo để tránh nạn - Track 22 : Chương XIII. Mạnh Đức cười Hịch Văn . Vân Trường ước ba việc - Track 23 : Chương XIV . Quan Độ bão giông - anh hùng lập nghiệp - Track 24 : Chương XV. Tào Tháo đốt cháy Ô Sào , Viên Thiệu thua to Quan Độ - Track 25 : Chương XVII. Họ Viên cốt nhục tương tàn , Họ Tào Ngư ông đắc lợi - Track 26 : Chương XIX . Đến Kiệt Thạch phía đông để ngắm nhìn biển bir61c - Track 27 : Chương XX. Xây dựng hồ Huyền Vũ - chuộc Thái Văn Cơ về - Track 28 : Chương XXI. Khổng Minh Long Trung đối sách Lưu Tông Kinh Châu đầu hàng - Track 29 : Chương XX. Bừng bừng đắc chí - múa giáo làm thơ - Track 30 : Tiếng nói của bọn Mao GIới, - Track 31 : Chương XXIV . Xích mích rực lửa - Máu nhuộm đỏ sông - Track 32 : Chương XXV . Một buổi sáng mùa đông - Track 33 : Thương thay cho tên quản gia - Track 34 : Chương XXVI. Bôi Thư, ly gián hoàn toại gạt băng, đại phá Mã Siêu - Track 35 : Cuối thu, thời tiết lạnh giá - Track 36 : Chương XXVII . Ngụy Vũ ngồi ngai - Hán Hoàng nằm đất - Track 37 : Hễ nhìn đến Tuân Úc - Track 38 : Chương XXVIII . Tây phá Trương Lỗ - Đông đánh Tôn Quyền - Track 39 : Sau lần quân Tào mở cuộc khủng bố đẫm máu ở Hà Trí - Track 40 : Năm Kiến An thứ hai mươi - Track 41 : Chương XXIX . Không lấy Hán Trung - chỉ lấy thiên hạ - Track 42 : Trời sáng , Lưu Bị đứng bên kia sông quan sát - Track 43 : Chương XXX . Nước dìm bảy quân - thua chạy mạnh thành - Track 44 : Sau khi đưa tiễn bảy đội quân rầm rộ lên đường - Track 45 : Vĩ Thanh

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM