top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 4

Nhà Xuất Bản Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 1998

TAM QUỐC CHÍ DIỄN NGHĨA - Tập 4
Tác giả: La Quán Trung
Nhà xuất bản : Văn Hóa Thông Tin ấn hành năm 1998
Người đọc : Nam Dương
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 47
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Hồi thứ 42 - Trương Phi Đại náo cầu Trường Bản - Track 2 : Hồi thứ 43 - Khổng Minh Khẩu chiến - Track 3 : Hồi thứ 44 - Khổng Minh dùng mẹo khích Chu Du - Track 4 : Hồi thứ 45 - trận gian khẩu tàu man tổn thủy binh - Track 5 : Hồi thứ 46 - Dùng kỳ môn Khổng Minh mượn tên địch - Track 6 : Hồi thứ 47 : Dân trá hàng thư - Track 7 : Hồi thứ 48 : Tiệp trên sông , Tàu tháo làm thơ khóa thuyện chuyến bắt quân diễn võ - tarck 8 : Hồi thứ 49 : Thất tinh đàn Gia Cát cầu gió đông - Track 9 : Hồi thứ 50 - Toán Liệu Cau Gia cát chẹn Hoa Dung - Track 10 : Hồi thứ 51 - Cố giữ thành , Tàu nhân giết quân gian tả - Track 11 : Hồi thứ 52 - Gia Cát khước từ lọt cổ tự kính - Track 12 : Hồi thứ 53 : Quan công tha mạng Hoàn Hán Thanh - Track 13 : Hồi thứ 54 : Đến cửa Phật . Thái Cù xem mặt rễ - Track 14 : Hồi thứ 55 : Lời nói thiết tha Huyền Đức Kích lòng quận Chúa - Track 15 : Hồi thứ 56 - Bày tiệc vui - Track 16 : Hồi thứ 57 - Hoa Văn Tả họa long biến tan - Track 17 : Hồi thứ 58 : Mã Mạnh Khởi , khởi binh báo oán

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM