top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Các Lý Thuyết Xã Hội Học

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2001

Các Lý Thuyết Xã Hội Học
Tác giả: Tiến Sĩ: Vũ Quang Hà
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Hà Nội ấn hành năm 2001
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 54
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nhà Xuất Bản - Track 2 : Như chúng ta sẽ thấy một số nhà Xã hội học cổ điển - Track 3: Triết học Kant it nhất đã dẫn dắt một số nhà xã hội học Đức tìm kiếm tiền đồ trong những viễn cảnh ổn định hơn - Track 4 : 6-/ Các phát triển của chủ nghĩa Mac ở Châu Âu thời kỳ chuyển tiết thế kỉ - Track 5 : Năm then chốt - Track 6 : Ngày nay phương pháp luận thực hành đã khắc phục một phần quan trọng sau sự chống đối buổi đầu - Track 7 : Trong những năm 1960 và 1970 kể cả sự gia tăng chú ý đến xã hội học hiện tượng - Track 8 : Kiểu thứ hai bao gồm các giá trị đã chủ quan hóa - Track 9 : Ví dụ là điều không chính thống khi dạ đoán rằng vì xã hội cần phát triển và xã hội hóa nó sẽ sáng tạo ra thiết chế gia đình - Track 10 : Colint thấy các cấu trúc xã hội không tách rời khỏi các tác nhân hành động - Track 11 : Dù ông nhận ra rằng có những qui phạm lịch sử xong ông khước từ ý tưởng về những phát triển lịch sử không thể tránh khỏi - Track 12 : Điểm chủ chốt - Track 13 : Phần đông các nhà phân tích xem đây là nổ lực của công nhân để giảm đi sự tha hóa - Track 14 : Thứ ba mọi khía cạnh của xã hội - Track 15 : Thực tế David louvid - Track 16 : Như vậy trí tuệ cũng được xác định về mặt chức năng hơn là tồn tại - Track 17: Trong nổ lực để hiểu khái niệm này ngoài sự trình bày theo hệ thống ban đầu của Mis - Track 18 : Như ở sơ đồ tổng lược các thành tố của hệ thống lý thuyết Mis - Track 19 : Do vậy giờ chúng tôi quay sang một lạot các nghiên cứu - Track 20: Ví dụ những người khiếu nại nói trước và họ không thể bị cắt ngang bởi các bên tranh chấp - Track 21 : 2 cạnh của ma trận là mọi mục trong mục lục hành vi của A và B - Track 22 : 1.- Đối với các sự kiện có lợi mọi người thường có xu hướng hành động một cách hợp lý - Track 23 : Colour Men tự hỏi - Track 24 : Quan điểm của Trabest - Track 25: Các nhà nữ quyền tự do xem lý tưởng này như là một động lực nâng cao sự thực hiện tự do và bình đẵng - track 26 : Phụ nữ vẫn là trung tâm của tiếp cận lý thuyết này - Track 27 : Trong việc gọi các hoạt động của phụ nữ là có tình chất phản ứng - Track 28 : Ngay cả Dakent cũng quan tâm đến ảnh hưởng các sự kiện xã hội ở cấp độ vĩ mô lên các cá nhân và hành vi cá nhân - Track 29 : Như vậy tác phẩm của Liska đi tới một sự biện hộ cho các nhà xã hội học - Track 30: Ở cuối thời Trung Cổ - track 31 : Như vậy trong khi sự hợp lý hóa và sự phản ánh liên tục có quan hệ đến hành động - Track 32 : Bodo thậm chí sử dụng cả hình tượng quân sự để mô tả lĩnh vực gọi đó là một vũ đài - Track 33 : Cuộc đột kích vào thế giới đời sống này - Track 34: Kinh nghiệm của thời kỳ hiện đại - Track 35 : Cách tiếp cận của nó ở mức độ lớn là việc phát triển một hệ thống siêu hợp lý chính nó - Track 36 : Thứ ba - Track 37: Nhiều chủ đề tương tự xuất hiện - Track 38 : Về các nhà sử học không thể tìm ra được sự thật về quá khứ - Track 39 : Nó là một phương tiện của việc đánh giá các tiềm năng lý thuyết tùy theo ý của chúng tôi - Track 40 : Có các mô hình tiên tri - Track 41 : Một Nhà Xã hội Học cần phải là một nah2 trí thức - Track 42 : Thế chiến thứ nhất làm chậm lại tiến triển của môn phân tâm học - Track 43 : Hơn nữa lý thuyết đóng một vai trò tương đối thứ yếu trong nghiên cứu vận dụng các câu hỏi và các phỏng vấn - track 44 : Ở đây tác phẩm của bà đề ra một sự lựa chọn về mặt xã hội học cho các lý thuyết nữ quyền hậu hiện đại

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM