top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam

Nhà Xuất Bản Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Hà Nội ấn hành năm 2011

Giáo Trình Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam
Tác giả: Nhiều Tác Giả
Nhà xuất bản : Chính Trị Quốc Gia Sự Thật Hà Nội ấn hành năm 2011
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Chương Mở Đầu - Đối tượng Nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Track 2 : Chương 1: Sụ Ra Đời của Của Đảng Cộng Sản Việt Nam - Track 3 : Chương 2 : Đường lối đấu tranh giành chính quyền 1930-1945 - Track 4 : Chương 3 : Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược 1945-1975 - Track 5 : 3-/ Kết quả ý nghĩa lịch sử nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm - track 6: I,/- Công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới - Track 7 : Chương 5: Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN - Track 8 : Chương 6 : Đường lối Xây dựng hệ thống Chính trị - Track 9 : Chương 7 : Đường lối xây dựng phát triển nền văn hóa và giải quyết các vấn đề xã hội - Track 10 : c./ Đánh giá việc thực hiện đường lối - track 11: Chương 8: Đường lối đối ngoại - Track 12 : 2.-/ Nội dung đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM