top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin

Nhà Xuất Bản Bộ Giáo dục Đào tạo & NXB Chính Trị Quốc gia ấn hành

Giáo Trình Những Nguyên Lý Cơ Bản Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin
Tác giả: Tổng chủ biên: Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông
Nhà xuất bản : Bộ Giáo dục Đào tạo & NXB Chính Trị Quốc gia ấn hành
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 25
Thông tin chi tiết :

- Track 1: Chú dẫn của nhà xuất bản với sự chỉ đạo của Trung ương năm 2004 . Bộ GD&ĐT phối hợp với NXB Chính trị quốc gia xuất bản bộ giáo trình dùng trong các trường địa học và cao đẳng trong cả nước gồm 5 bộ môn. Triếc học Mac Lenin, Kinh tế chính trị Mac Lenin, CNXH Khoa Học , Lịch sử Đảng CSVN, Tư tưởng HCM - Track 2: Phần thứ nhất , Thế giới quan và phương pháp luận triết học Của Chủ Nghĩa Mác - Lênin - Track 3 : Chương 2: Phép biện chứng duy vật - Track 4 : 5-/ Bản chất và hiện tượng - Track 5: V./ Lý luận nhận thức duy vật biện chứng trong chủ nghĩa Mac Lenin - Track 6: Chương 3: Chủ Nghĩa Duy Vật Lịch Sử - Track 7 : III./ Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội và tính độc lập tương đối của ý thức xã hội - Track 8 : VI,./ Quan điểm của chủ nghĩa duy vật lịch sủ về con người và vai trò sáng tạo Lịch sử quần chúng nhân dân - Track 9 : Phần Thứ Hai: Học Thuyết Kinh Tế Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Phương Thức Sản Xuất Tư Bản Chủ Nghĩa - Track 10 : Chương 5: Học Thuyết Giá Trị Thặng Dư - Track 11 : IV./ Quá trình lưu thông của Tư Bản và giá trị thặng dư - Track 12 : Chương 6: Học thuyết kinh tế về CN Tư Bản độc quyền , và CNTB độc quyền nhà nước - Track 13 : Phần Thứ Ba: Lý Luận Của Chủ Nghĩa Mác-Lênin Về Chủ Nghĩa Xã Hội - Track 14: 3-/ Liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và các tầng lớp lao động khác trong CM XHCN - Track 15 : Chương 8: Những Vấn Đề Chính Trị – Xã Hội Có Tính Qui Luật Trong Tiến Trình Cách Mạng Xã Hội Chủ Nghĩa - Track 16 : III./ Giải quyết vấn đề dân tộc và tôn giáo - Track 17 : Chương 9: Chủ Nghĩa Xã Hội Hiện Thực Và Triển Vọng

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM