top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học

Nhà Xuất Bản Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 2001

Phương Pháp Nghiên Cứu Xã Hội Học
Tác giả: Phạm Văn Quyết, Tiến Sĩ Nguyễn Quý Thanh
Nhà xuất bản : Đại Học Quốc Gia Hà Nội - ấn hành năm 2001
Người đọc : Nhiều Người đọc
THƯ VIỆN SÁCH NÓI HƯỚNG DƯƠNG DÀNH CHO NGƯỜI MÙ THỰC HIỆN
Lượt nghe : 22
Thông tin chi tiết :

- Track 1 : Lời Nói Đầu - Track 2 : 2-/ Một số quan điểm về nhận thức lý thuyết và nhận thức thực nghiệm trong nhận thức xã hội học - Track 3 : III./ Vấn đề về phương pháp nghiên cứu xã hội học - Track 4: 3.1/- Cơ sở Phương Pháp luận của Triết học Mac xit cũng như cơ sở phương pháp luận của các khoa học xã hội khác trong đó có xã hội học nhất là đối với nghiên cứu xã hội học chủ nghĩa duy vật biện chứng đặc biệt là chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đưa ra hàng loạt những yêu cầu quan trọng như sau - track 5: Chương 2: Nghiên cứu xã hội học , các bước tiến hành và những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học - Track 6: II./ Những đặc trưng cơ bản của nghiên cứu xã hội học - Track 7 : Phần 2: Xây dựng cơ sở lý luận cho một cuộc nghiên cứu xã hội học - Track 8 : III./ Xác định cơ sở phương pháp luận - Track 9: 2/- Các biến số và sự kết hợp giữa các biến số - Track 10: Nhận thức lý thuyết xã hội học được xuất phát từ chính thông tin thực nghiệm này - Track 11 : II.,/ Các loại câu hỏi tồn tại trong nhiều cách để phân loại các câu hỏi, - Track 12 : 5-/ Những yêu cầu chung cho các câu hỏi trong bảng hỏi - Track 13 : Phần 3: Phương Pháp chọn mẫu . Chương 7: Khái niệm tổng thể và mẫu chọn - Track 14: 2.4-/ Sai số chọn mẫu - Track 15: Chương 8: Một số cách chọn mẫu tiêu biểu trong xã hội học - Track 16 : III./ Các cách chọn mẫu xác xuất - Track 17 : Phần số 4: Hệ các phương pháp thu thập thông tin cá biệt - Track 18 : II./ Nguyên tắc khuyết danh trong thu nhập thông tin - Track 19 : Chương 10 : Phương pháp quan sát - Track 20: IV./ Những ưu nhược điểm chung của phương pháp quan sát và việc sử dụng quan sát trong các nghiên cứu xã hội - Track 21: Chương 11: Các Phương Pháp Điều tra - Track 22: II./ Trưng chầu ý kiến bằng bản hỏi tự ghim - Track 23 : Chương 12: Phân tích tài liệu trong nghiên cứu xã hội học - Track 24: Chương 13: Phương pháp thực nghiệm xã hội học - Track 25 : III./ Thiết kế một thực nghiệm - Track 26: Chương 14: Nghiên cứu quỹ thời gian và một số phương pháp nghiên cứu tâm sinh lý - Track 27: Phần 5: Xử lý thông tin phân tích và viết báo cáo kết quả - Track 28: II./ Xử lý thống kê các tài liệu xã hội học - Track 29: IV./ Về các sai số của việc đo lường trong nghiên cứu xã hội học - Track 30: Chương 16: Phân tích Thông tin và trình bày báo cáo kết quả nghiên cứu .

CÁC Track TIẾP THEO

ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT

    SÁCH CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM