top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù theo hàng tháng

STT Tên ân nhân Địa chỉ Ngày ủng hộ Số điện thoại Số tiền ủng hộ Ghi chú
1 Trương Minh Trí .... 2023-02-23 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Trương Minh Trí ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
2 Lương Thị Ngọc Thùy .... 2023-02-14 ... 7.890.000 vnđ Chị Lương Thị Ngọc Thùy đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
3 Trương Ngọc Tư .... 2023-02-09 ... 100.000 vnđ Ân nhân Trương Ngọc Tư ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
4 Nguyễn Thị Thanh Huyền .... 2023-02-07 ... 200.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
5 Nguyễn Đình Bảo Mỹ .... 2023-02-20 ... 200.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Đình Bảo Mỹ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
6 Minh .... 2023-02-16 ... 100.000 vnđ Ân nhân Minh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
7 Lý Văn Hoàng .... 2023-02-09 ... 100.000 vnđ Ân nhân Lý Văn Hoàng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
8 Lê Thị Hồng Cầm .... 2023-02-09 ... 30.000 vnđ Ân nhân Lê Thị Hồng Cầm ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
9 Hoài Thương .... 2023-02-09 ... 50.000 vnđ Ân nhân Hoài Thương ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
10 Lã Xuân Hoa ... 2023-02-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân Lã Xuân Hoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
11 Hà Phương, Hà Quang .... 2023-02-09 ... 100.000 vnđ Ân nhân Hà Phương Hà Quang ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
12 Ân nhân Giác Phúc Cẩm .. 2023-02-24 ... 100.000 vnđ Ân nhân Giác Phúc Cẩm ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù thnag1 2 - 2023
13 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm .... 2023-02-07 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Ngọc Thanh Tâm ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
14 Duy .... 2023-02-07 ... 500.000 vnđ Ân nhân Duy ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
15 Công ty QI Home ... 2023-02-07 ... 12.000.000 vnđ Công ty QI Home đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
16 Trần Thị Thu Hương .... 2023-02-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân Trần Thị Thu Hương ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
17 Lâm Hưng Gia ( Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) 2023-02-04 ... 1.000.000 vnđ Ông Lâm Hưng Gia ( Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
18 Vũ Thị Bích Quỳnh .... 2023-02-04 ... 100.000 vnđ Ân nhân Vũ Thị Bích Quỳnh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
19 Lê Thị Minh Nguyệt ( Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh) 2023-02-03 ... 1.000.000 vnđ Bà Lê Thị Minh Nguyệt ( Bình Tân, Tp Hồ Chí Minh) đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 20203
20 Dương Hoàng Anh .... 2023-02-01 ... 300.000 vnđ Chị Dương Hoàng Anh ủng hộ cho Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
21 Ân nhân Kinh ... 2023-02-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Kinh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
22 Cao Thành Thật ... 2023-02-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Cao Thành Thật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
23 Ân nhân Thảo ... 2023-02-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Thảo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
24 Bùi Văn Quý .... 2023-02-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Quý đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
25 Trần Minh Tú .... 2023-02-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân Trần Minh Tú ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
26 Nguyễn Thị Huyền Trang .... 2023-02-13 ... 100.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Huyền Trang ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 -2023
27 Lâm Hữu Trâm Anh ... 2023-02-12 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Lâm Hữu Trâm Anh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
28 Bùi Viết Hằng .... 2023-02-11 ... 500.000 vnđ Ân nhân Bùi Viết Hằng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
29 Vân Bá Hải .. 2023-02-10 ... 100.000 vnđ Ân nhân Vân Bá Hải ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2 - 2023
30 Khánh Tuấn .... 2023-02-24 ... 6.000 vnđ Ân nhân Khánh Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
31 Nguyễn Thành Cường .... 2023-02-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thành Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2-2023
32 Nguyễn Thị Hồng Diệp .... 2023-02-25 ... 3.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
33 21 Quý Ân Nhân ẩn danh .... 2023-02-17 ... 15.950.000 vnđ 21 Quý Ân nhân ẩn danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 2- 2023
34 Bà Kim Cúc .... 2023-02-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 02 / 2023
35 Nguyễn Thị Mỹ Duyên ... 2023-01-31 ... 40.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Mỹ Duyên ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1-2023
36 Trần Quang Đại .. 2023-01-31 ... 300.000 vnđ Ân nhân Trần Quang Đại ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1 - 2023
37 Dao Thanh Hải .... 2023-01-30 ... 100.000 vnđ Ân nhân Dao Thanh Hải ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1-2023
38 Bùi Xuân Cường .... 2023-01-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân Bùi Xuân Cường ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1-2023
39 Phạm Hữu Tý .... 2023-01-29 ... 100.000 vnđ Ân nhân Phạm Hữu Tý ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1-2023
40 Nguyễn Văn Phước ... 2023-01-28 ... 500.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Văn Phước ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1 - 2023
41 Bùi Văn Hiếu ... 2023-01-24 .... 500.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Hiếu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1 - 2023
42 Thái Thịnh Phát .. 2023-01-22 ... 200.000 vnđ Ân nhân Thái Thịnh Phát ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1 -2023
43 Nguyễn Hoài Nam ... 2023-01-21 ... 100.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoài Nam ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1 - 2023
44 Bùi Minh Hiền .... 2023-01-21 ... 300.000 vnđ Ân nhân Bùi Minh Hiền đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 1-2023
45 Lương Cổ Phú ... 2023-01-19 ... 80.000 vnđ Ân nhân Lương Cổ Phú ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
46 Hoàng Văn Hiếu .... 2023-01-17 ... 8.007.000 vnđ Ông Hoàng Văn Hiếu đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 01/2023
47 Trường Ngoại ngữ Dương Minh .... 2023-01-17 ... 10.700.000 vnđ Trường Ngoại ngữ Dương Minh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( Tháng 1-2023)
48 Công ty QI Home .... 2023-01-12 ... 12.000.000 vnđ Công ty QI Home đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người . Tháng 1 năm 2023
49 Nguyễn Thị Ngọc Diễm ... 2023-01-03 ... 200.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Ngọc Diễm ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
50 Ân Nhân ẩn danh ... 2023-01-20 ... 3.650.000 vnđ Ân nhân ẩn danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 07/01 đến 30/01/2023
51 Bà Kim Cúc .... 2023-01-01 ... 500.000 vnđ Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 01 năm 2023
52 Hoàng Văn Hiếu .. 2022-12-14 ... 7.962.000 vnđ Ông Hoàng Văn Hiếu đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12/2022
53 Gia đình bác Phúc .... 2022-12-19 ... 700.000 vnđ Gia đình Bác Phúc đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 12/2022
54 Công ty QI Home ... 2022-12-09 ... 12.000.000 vnđ Công ty QI Home đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12-2022
55 Trịnh Thị Bohn ... 2022-12-19 ... 4.714.000 vnđ Bà Trịnh Thị Bohn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
56 Lê Lâm Hoàng Hoa .... 2022-12-04 ... 1.500.000 vnđ Bà Lê Lâm Hoàng Hoa ủng hộ Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù tháng 12-2022
57 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2022-12-13 ... 1.000.000 vnđ Bà Đoàn Thị Nhật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người
58 Ân nhân Tuấn .... 2022-12-15 ... 8.000 vnđ Ân nhân Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 1/12 đến 15/12/2022
59 Ân nhân Thảo ... 2022-12-15 ,,, 1.000 vnđ Ân nhân Thảo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12/2022
60 Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp ... 2022-12-15 ... 1.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12/2022
61 Ân nhân Nguyễn Hoài Nam .... 2022-12-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoài Nam đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho tháng 12/2022
62 Ân nhân Lương Bình .... 2022-12-23 ... 100.000 vnđ Ân nhân Lương Bình đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12/2022
63 Bà La Hoàng Phụng Tiên ... 2022-12-13 ... 500.000 vnđ Ân nhân La Hoàng Phụng Tiên đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12-2022
64 Ân nhân Kinh .... 2022-12-15 ... 1.000 vnđ Ân nhân Kinh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 12 - 2022
65 Bà Kim Cúc .... 2022-12-02 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng / 2022
66 Ân nhân Cường ... 2022-12-12 ... 5.000 vnđ Ân nhân Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 12-2022
67 Châu Tuấn Anh ... 2022-12-15 ... 1.000 vnđ ..
68 Cao Thành Thật .. 2022-12-15 ... 4.000 vnđ Ân nhân Cao Thành Thật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 7/12 đến 15/12/2022
69 Bùi Văn Quý .... 2022-12-01 ... 5.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Quý đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngáy 1/12 đến 15/12/2022
70 Ân nhân ẩn danh .. 2022-12-01 ... 1.800.000 vnđ Ân nhân ẩn danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 1/12 đến 26/12/2022
71 Gia đình Thảo và Bích ... 2022-11-15 .... 1.000.000 vnđ Gia đình Thảo và Bích đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11/2022
72 Công ty TNHH QI Home ... 2022-11-11 ... 12.000.000 vnđ Công ty TNHH QI Home đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11/2022
73 Ân nhân Trần Thị Chiến ... 2022-11-30 ... 1.000 vnđ Ân nhân Trần Thị Chiến ủng hộ tháng 11/2022
74 Ân nhân Thảo .... 2022-11-03 ... 7.000 vnđ Ân nhân Thảo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 11/2022
75 Nguyễn Thị Hồng Diệp ... 2022-11-23 ... 1.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 11/2022
76 Nguyễn Thị Hoa .... 2022-11-02 ... 300.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hoa đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 11-2022
77 Nguyễn Thị Hiệp ... 2022-11-07 ... 3.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hiệp đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 11/2022
78 Nguyễn Thành Cường ... 2022-11-25 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thành Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 11/2022
79 Nguyễn Duy Tân ... 2022-11-08 ... 10.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Duy Tân đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11/2022
80 Lương Thị Ngọc Thùy .... 2022-11-09 ... 8.112.000 vnđ Ân nhân Lương Thị Ngọc Thùy đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11/2022
81 Lê Huỳnh Như ... 2022-11-25 ... 300.000 vnđ Ân nhân Lê Huỳnh Như đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 - 2022
82 Lai Nhất Khiêm .... 2022-11-30 ... 500.000 vnđ Ân nhân Lai Nhất Khiêm đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 -2022
83 Kinh .... 2022-11-23 ... 1.000 vnđ Tháng 11/2022
84 Khánh Tuấn ... 2022-11-01 ... 74.000 vnđ Ân nhân Khánh Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 1/11 đến 30/11 năm 2022
85 Hà Mai Phương ... 2022-11-24 ... 1.100.000 vnđ Ân nhân Hà Mai Phương ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 - 2022
86 Đinh Thị Ngân .... 2022-11-17 ... 3.000 vnđ Ân nhân Đinh Thị Ngân đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11-2022
87 Cường ... 2022-11-30 ... 50.000 vnđ Ân nhân Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 1/11 đến 30/11/2022
88 Châu Tuấn Anh .... 2022-11-23 ... 1.000 vnđ Ân nhân Châu Tuấn Anh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 -2022
89 Cao Thành Thật .... 2022-11-28 ... 53.000 vnđ Ân nhân Cao Thành Thật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11-2022
90 Ân Nhân ẩn danh .... 2022-11-09 ... 1.021.000 vnđ Ân nhân ẩn danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 - 2022
91 Bùi Văn Quý .... 2022-11-21 ... 24.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Quý đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 - 2022
92 Ân nhân Kim Cúc .. 2022-11-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 11 năm 2022
93 Trần Ngọc Anh Tuấn ... 2022-10-29 .... 100.000 vnđ Ân nhân Trần Ngọc Anh Tuấn đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
94 Ân nhân Quý ... 2022-10-12 .... 108.000 vnđ Ân nhân Quý đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 12/10 đến 28/10/2022
95 Nguyễn Minh Hoài ... 2022-10-28 .... 10.000.000 vnđ Ông Nguyễn Minh Hoài - Giám đốc Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 - 2022
96 Ông Hoàng Văn Hiếu ... 2022-10-13 .... 7.977.000 vnđ Ông Hoàng Văn Hiếu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
97 Huyền Chi ... 2022-10-21 0909 766 500 1.000.000 vnđ Cô Huyền Chi ( 0909 766 500) đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 năm 2022
98 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (71/9A Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, TPHCM) 2022-10-26 .... 40.000.000 vnđ Chị Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (71/9A Bãi Sậy, Phường 1, Quận 6, TPHCM) đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 - 2022
99 Đoàn Thị Nhật ... 2022-10-13 .... 1.000.000 vnđ Bà Đoàn Thị Nhật đóng góp vào Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù tháng 10/2022
100 Trần Anh Thư ... 2022-10-25 .... 10.000 vnđ Ân nhân Trần Anh Thư đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 - 2022
101 Trần Anh Thư ... 2022-10-25 .... 10.000 vnđ Ân nhân Trần Anh Thư đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 - 2022
102 công ty TNHH ERM Việt Nam ... 2022-10-04 .... 30.350.962 vnđ Nhân viên công ty TNHH ERM Việt Nam đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 -2022
103 Thu .... 2022-10-03 .... 50.000 vnđ Ân nhân Thu đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
104 Nguyễn Thị Thanh Đào .... 2022-10-02 .... 500.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Thanh Đào đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 năm 2022
105 Thảo .... 2022-10-12 .... 33.000 vnđ Ân nhân Thảo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù T.10 - 2022
106 Nguyễn Thị Ngân .... 2022-10-26 .... 3.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Ngân đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10-2022
107 Nguyễn Thị Hồng Diệp .... 2022-10-17 .... 22.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
108 Nguyễn Thành Cường ... 2022-10-21 .... 236.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thành Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 3/10 đến ngày 21/10/2022
109 Nguyễn Duy Tân .... 2022-10-26 .. 40.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Duy Tân đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 17-10 đến 26-10-2022
110 Nguyễn Ngọc Phương Thảo ... 2022-10-03 .... 10.000 vnđ Nguyễn Ngọc Phương Thảo Ủng hộ Từ thiện Tháng 10 - 2022
111 Nguyễn Hoàng Tuấn .... 2022-10-03 .... 4.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoàng Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù T.10 - 2022
112 Nguyễn Đỗ Kim Ngân .... 2022-10-20 .... 1.000.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Đỗ Kim Ngân đóng góp cho Quỹ từ thiện sách nói cho người mù T. 10 - 2022
113 Ngô Thị Hai .... 2022-10-10 .... 4.000 vnđ Ân nhân Ngô Thị Hai đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10-2022
114 Lương Thị Thúy ... 2022-10-19 .... 5.000 vnđ Ân nhân Lương Thị Thúy đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 - 2022
115 Ân nhân Kinh .... 2022-10-28 .... 10.000 vnđ Ân nhân Kinh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
116 Huỳnh Hữu Danh .... 2022-10-17 .... 11.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 10 - 2022
117 Hồ Đăng Khoa .... 2022-10-10 .... 3.000 vnđ Ân nhân Hồ Đăng Khoa đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10-2022
118 Hà Mai Phương .... 2022-10-25 .... 1.000.000 vnđ Ân nhân Hà Mai Phương đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
119 Dương Huỳnh Thanh Tâm .... 2022-10-15 .... 100.000 vnđ Ân nhân Dương Huỳnh Thanh Tâm đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
120 Đặng Thị Tuất .... 2022-10-03 .... 4.000 vnđ Ân nhân Đặng Thị Tuất đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
121 Bùi Văn Quý .... 2022-10-03 .... 213.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Quý đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 03/10/22 đến 28/10/2022
122 Cường ... 2022-10-12 .... 88.000 vnđ Ân nhân Cường đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
123 Châu Tuấn Anh .... 2022-10-28 .... 6.000 vnđ Ân nhân Châu Tuấn Anh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
124 Cao Thành Thật .... 2022-10-01 .... 61.000 vnđ Ân nhân Cao Thành Thật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 1/10/2022 đến 31/10/2022
125 Ân nhân Tuấn .... 2022-10-01 .... 112.300 vnđ Ân nhân Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 1/10 đến 31 tháng 10 năm 2022
126 Ân nhân ẩn danh ... 2022-10-01 .... 1.550.000 vnđ Tổng cộng 7 ân nhân ẩn danh ủng hộ từ thiện Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù tháng 10 năm 2022
127 Ân nhân Kim Cúc ... 2022-10-01 .. 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 10 năm 2022
128 Gia đình Nguyễn Vân Thanh + Bảo Ngọc + Thiện Ý (Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh) 2022-09-22 .... 1.000.000 vnđ Gia đình Nguyễn Vân Thanh + Bảo Ngọc + Thiện Ý (167 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh) ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
129 Hứa Thị Như Quỳnh ... 2022-09-20 .... 3.000 vnđ Ân nhân Hứa Thị Như Quỳnh đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
130 Nhóm Lido Charity Corp ... 2022-09-20 .... 12.000.000 vnđ Nhóm Lido Charity Corp ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( Tháng 9-2022)
131 Nguyễn Dũng ... 2022-09-14 .... 3.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Dũng đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
132 Hoàng Văn Hiếu ... 2022-09-12 .... 7.968.000 vnđ Ông Hoàng Văn Hiếu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( tháng 9-2022)
133 Bùi Văn Quý ... 2022-09-29 .... 510.000 vnđ Ân nhân Bùi Văn Quý đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù (tháng 9-2022)
134 Trương Thị Duyên Hương ... 2022-09-10 .... 50.000 vnđ Ân nhân Trương Thị Duyên Hương ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
135 Đặng Hà Phương Anh ... 2022-09-08 .... 200.000 vnđ Ân nhân Đặng Hà Phương Anh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( Tháng 9 -2022 )
136 Ân nhân Tuấn ... 2022-09-30 .... 107.000 vnđ Ân nhân Tuấn đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù (tháng 9- 2022)
137 Danh ... 2022-09-13 .... 200.000 vnđ Ân nhân Danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( tháng 9-2022)
138 Công ty QI Home ... 2022-09-07 .... 12.000.000 vnđ Công ty QI Home đóng góp cho quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( tháng 9-2022)
139 Cao Thành Thật ... 2022-09-23 .... 37.000 vnđ Ân nhân Cao Thành Thật đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ( tháng 9 -2022)
140 Ông Lã Xuân Hoa ... 2022-09-06 .... 500.000 vnđ Ông Lã Xuân Hoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Ủng hộ (Tháng 9 -2022)
141 Nguyễn Thị Phụng ... 2022-09-06 .... 4.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Phụng đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ủng hộ T9-2022
142 Nguyễn Thanh Cường ... 2022-09-10 .... 60.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thanh Cường đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù - từ 6-9 đến 30-9-2022
143 Huỳnh Hữu Danh ... 2022-09-06 .... 15.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ 6-9 đến ngày 23-9-2022
144 Ân nhân Diệp ... 2022-09-06 .... 150.000 vnđ Ân nhân Diệp đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
145 Nguyễn Thái Bảo ... 2022-09-05 .... 14.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thái Bảo đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 5-9 đến 13-9-2022
146 Ân nhân Tân ... 2022-09-05 .... 650.000 vnđ Ân nhân Tân đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù từ ngày 5/9 đến 14/9/2022
147 Hồ Đăng Khoa ... 2022-09-05 .... 27.000 vnđ Ân nhân Hồ Đăng Khoa đóng góp vào Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
148 Nguyễn Hoàng Huy ... 2022-09-22 .... 20.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoàng Huy đóng góp Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 9 năm 2022
149 Ân nhân Kim Cúc ... 2022-09-02 .... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ngày 02/09/2022
150 Ân nhân ẩn danh ... 2022-09-02 .... 4.300.000 vnđ Có Bốn (4) Ân nhân ẩn danh _ Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách Nói Dành Cho Người mù từ ngày 02/9 đến 22 tháng 09 năm 2022
151 Vũ Thái San .. 2022-08-23 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Vũ Thái San, Ủng hộ TVSN dành cho người mù (Tháng 8-2022)
152 Đoàn Thị Nhật ... 2022-08-23 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Đoàn Thị Nhật Ủng hộ TVSN dành cho người mù (Tháng 8-2022)
153 Lê Sỹ Tùng ... 2022-08-18 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Lê Sỹ Tùng Ủng hộ TVSN dành cho người mù (Tháng 8-2022)
154 Trần Anh Tuấn ... 2022-08-26 ... 20.000 vnđ
155 Ân Nhân ẩn danh ... 2022-08-30 ... 100.000 vnđ
156 Bùi Minh Hiền .... 2022-08-31 ... 100.000 vnđ
157 Nguyễn Thị Thúy Nga .... 2022-08-31 ... 3.000 vnđ
158 Trần Văn Gấm ... 2022-08-16 ... 3.000 vnđ
159 Nguyễn Thanh Cường ... 2022-08-20 ... 103.000 vnđ
160 Nguyễn Khánh Ngọc ... 2022-08-16 ... 20.000 vnđ
161 Nguyễn Đức Long ... 2022-08-16 ... 3.000 vnđ
162 Huỳnh Phước Lộc ... 2022-08-24 ... 26.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Phước Lộc. Ủng hộ TVSN dành cho người mù (Tháng 8-2022)
163 Ân Nhân ẩn danh .... 2022-08-15 .... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh Ủng hộ TVSN dành cho người mù (Tháng 8-2022)
164 Dương Thị Cẩm Thúy ... 2022-08-13 ... 100.000 vnđ Ân nhân Dương Thị Cẩm Thúy - Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
165 Lê Thị Ngọc Huệ ... 2022-08-12 ... 500.000 vnđ Ân nhân Lê Thị Ngọc Huệ Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
166 Vũ Thị An ... 2022-08-12 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Vũ Thị An Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
167 Trần Tuấn Sơn ... 2022-08-11 ... 12.325.000 vnđ Ân nhân Trần Tuấn Sơn - Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
168 Hoàng Văn Hiếu ... 2022-08-10 ... 7.500.000 vnđ Ân nhân Hoàng Văn Hiếu - Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
169 Nguyễn Đức Đinh ... 2022-08-10 ... 4.000 vnđ Ân nhân Đức Đinh Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
170 Đoàn Đức Huy ... 2022-08-10 ... 500.000 vnđ Ân nhân Đoàn Đức Huy - Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
171 Cụ Bà Phùng Thị Lộc ( 96 tuổi) ... 2022-08-09 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân: Cụ Bà Phùng Thị Lộc (96 tuổi) Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
172 Trần Thị Mỹ Hạnh ... 2022-08-08 ... 100.000 vnđ Ân nhân Trần Thị Mỹ Hạnh Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành Cho Người Mù ( tháng 8/2022)
173 Công ty QI Home ... 2022-08-08 ... 12.000.000 vnđ Công ty QI Home ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 8/2022
174 Quách Phương Thảo ... 2022-08-04 ... 3.000 vnđ
175 Trương Nhất Qui ... 2022-08-04 ... 27.000 vnđ Ân nhân Trương Nhất Qui - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói cho người mù (tháng 8-2022)
176 Ân nhân ẩn danh ... 2022-08-04 ... 300.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 8-2022
177 Ân nhân (Ẩn Danh ) ... 2022-08-03 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh - ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 8-2022
178 Huỳnh Hữu Danh ... 2022-08-03 .... 876.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 8-2022
179 Chung Tuyết Châu ... 2022-08-02 ... 9.000 vnđ Ân nhân Chung Tuyết Châu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 8-2022
180 Ân nhân Tân .... 2022-08-24 ... 1.300.000 vnđ Ân nhân Tân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù (tháng 8/2022)
181 Ân nhân ẩn danh ... 2022-08-02 ... 100.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
182 Thắm Thị Hoàng Mai ... 2022-08-02 ... 4.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
183 Thắm Thị Hoàng Anh ... 2022-08-02 .... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
184 Hoàng Văn Hiếu ... 2022-08-01 ... 864.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù (tháng 6-7/2022)
185 Nguyễn Thị Hồng Diệp ... 2022-08-15 ... 357.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
186 Trần Anh Thư ... 2022-08-15 ... 30.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
187 Nguyễn Thái Bảo ... 2022-08-01 ... 135.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
188 Hồ Đăng Khoa ... 2022-08-01 ... 1.578.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
189 Huỳnh Hữu Danh ... 2022-08-01 ... 72.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
190 Nguyễn Hoàng Huy ... 2022-08-04 ... 65.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho người mù tháng 8/2022
191 Bà Kim Cúc ... 2022-08-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ TVSN Hướng Dương dành cho người mù - tháng 8 /2022
192 Hoàng Văn Hiếu (79/5A khu phố 1, Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM) 2022-07-10 ... 7.500.000 vnđ Ông Hoàng Văn Hiếu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7/2022
193 Ân nhân Xuân Thị Hiền .. 2022-07-08 ... 2.000 vnđ Ân nhân Xuân Thị Hiền ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
194 Ân nhân Võ Lê Thúy .. 2022-07-21 ... 3.000 vnđ Ân nhân Võ Lê Thúy ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
195 Trương Nhất Qui .. 2022-07-29 ... 22.000 vnđ Ân nhân Trương Nhất Qui ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
196 Ân nhân Trần Thị Thu Hà .. 2022-07-13 ... 2.000 vnđ Ân nhân Trần Thị Thu Hà ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
197 Ân nhân Tô Thị Tuyên .. 2022-07-19 ... 4.000 vnđ Ân nhân Tô Thị Tuyên ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
198 Ân nhân Thư ... 2022-07-14 ... 53.000 vnđ Ân nhân Thư ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
199 Ân nhân Quách Vũ Tống ... 2022-07-20 ... 108.000 vnđ Ân nhân Quách Vũ Tống ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
200 Ân nhân Phạm Văn Thuận ... 2022-07-20 ... 3.000 vnđ Ân nhân Phạm Văn Thuận ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
201 Ân nhân Phạm Thị Phúc Hạnh ... 2022-07-21 ... 3.000 vnđ Ân nhân Phạm Thị Phúc Hạnh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
202 Ân nhân Phạm Thị Ngọc ... 2022-07-07 ... 500.000 vnđ Ân nhân Phạm Thị Ngọc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
203 Ân nhân Nguyễn Văn Ua ... 2022-07-29 ... 3.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Văn Ua ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 - 2022
204 Ân nhân Nguyễn Thuận Phát .. 2022-07-11 ... 12.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thuận Phát ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
205 Ân nhân Nguyễn Thị Tuyết .. 2022-07-20 ... 101.777 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Tuyết ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7
206 Nguyễn Thị Hồng Diệp .. 2022-07-27 ... 7.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hồng Diệp ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
207 Nguyễn Thị Hà ... 2022-07-20 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Hà ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7
208 Nguyễn Hương Giang ... 2022-07-07 ... 510.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hương Giang ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
209 Lưu Thị Thắm ... 2022-07-21 ... 3.000 vnđ Ân nhân Lưu Thị Thắm ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
210 Lê Thái Than .. 2022-07-22 ... 4.000 vnđ Ân nhân Lê Thái Than ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
211 Ân nhân Lê Minh Hằng ... 2022-07-21 ... 3.000 vnđ Ân nhân Lê Minh Hằng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
212 Ân nhân Lê Kiều Mai .. 2022-07-27 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Lê Kiều Mai ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
213 Ân nhân La Xuân Hoa ... 2022-07-09 ... 500.000 vnđ Ân nhân La Xuân Hoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 -2022
214 Ân nhân Huỳnh Phước Lộc ... 2022-07-29 ... 3.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Phước Lộc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
215 Ân nhân Diệp .. 2022-02-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân Diệp ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 -2022
216 Hứa Thế Xuân ... 2022-07-27 ... 6.000 vnđ Ân nhân Hứa Thế Xuân ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
217 Hồ Đăng Khoa ... 2022-07-29 ... 49.000 vnđ Ân nhân Hồ Đăng Khoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 - 2022
218 Ân nhân Dương Thị Thuyết ... 2022-07-09 ... 4.000 vnđ Ân nhân Dương Thị Thuyết ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
219 Ân nhân Đức Thiện .. 2022-07-07 ... 500.000 vnđ Ân nhân Đức Thiện ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
220 Ân nhân Đinh Vũ Minh Trang .. 2022-07-27 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Đinh Vũ Minh Trang ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
221 Ân nhân Diệp ... 2022-07-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân Diệp ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7/2022
222 Ân nhân Cao Thị Vân .. 2022-07-07 ... 2.000 vnđ Ân nhân Cao Thị Vân ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
223 Ân nhân Cao Thị Thanh Hoa ... 2022-07-15 ... 2.000 vnđ Ân nhân Cao Thị Thanh Hoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
224 Ân nhân Cao Thị Hoa Phượng ... 2022-07-27 ... 4.000 vnđ Ân nhân Cao Thị Hoa Phượng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
225 Bùi Thị Ái Vân .. 2022-07-18 ... 2.000 vnđ Ân nhân Bùi Thị Ái Vân ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
226 Biên Văn Bánh .. 2022-07-13 ... 3.000 vnđ Ân nhân Biên Văn Bánh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022 tổng
227 Ân Nhân ẩn danh .. 2022-07-13 ... 530.000 vnđ Tổng Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù t.7 năm 2022
228 Hồ Đăng Khoa ... 2022-07-06 ... 2.000 vnđ Ân nhân Hồ Đăng Khoa ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
229 Đinh Mỹ Lan .. 2022-07-06 ... 2.000 vnđ Ân nhân Đinh Mỹ Lan ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
230 Huỳnh Hữu Danh ... 2022-07-29 ... 2.935.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
231 Trần Anh Tú ... 2022-07-06 ... 1.000 vnđ Ân nhân Trần Anh Tú ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
232 Nguyễn Văn Được ... 2022-07-05 ... 15.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Văn Được ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
233 Phạm Văn Long ... 2022-07-05 ... 2.000 vnđ Ân nhân Phạm Văn Long ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 / 2022
234 Quách Vũ Tống ... 2022-07-05 ... 5.000 vnđ Ân nhân Quách Vũ Tống ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7/2022
235 Nguyễn Xuân Thắng .. 2022-07-05 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Xuân Thắng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
236 Công ty TNHH QI Home .. 2022-07-05 ... 12.000.000 vnđ Công ty TNHH QI Home ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
237 Đỗ Quốc Tuấn ... 2022-07-04 ... 2.000 vnđ Ân nhân Đỗ Quốc Tuấn ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
238 Nguyễn Hải Yến ... 2022-07-04 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hải Yến ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
239 Nguyễn Thị Kim Oanh ... 2022-07-02 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thị Kim Oanh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
240 Trịnh Thế Hùng .. 2022-07-02 ... 4.000 vnđ
241 Ân nhân Tân ... 2022-07-29 ... 902.000 vnđ Ân nhân Tân ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ̣̣tháng: 7/2022
242 Nguyễn Hoàng Huy ... 2022-07-29 ... 75.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoàng Huy ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù. Tháng 7-2022
243 Mai Thị Nhàn ... 2022-07-01 ... 2.000 vnđ Ân nhân Mai Thị Nhàn ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
244 Nguyễn Văn Hải .. 2022-07-01 ... 2.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Vân Hải ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
245 Trịnh Thế Hùng ... 2022-07-01 ... 10.000 vnđ Trịnh thế Hùng ủng hộ thư viện sách nói dành cho người mù tháng 7 - năm 2022
246 Huỳnh Hữu Danh .. 2022-07-05 ... 118.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
247 Nguyễn Thái Bảo ... 2022-07-05 ... 138.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thái Bảo ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7-2022
248 Huỳnh Hữu Danh .. 2022-07-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Hữu Danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
249 Huỳnh Thanh Hiếu ... 2022-07-01 ... 2.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Thanh Hiếu ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
250 Trịnh Thế Hùng ... 2022-07-01 ... 1.000 vnđ Ân nhân Trịnh Thế Hùng ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
251 Nguyễn Thuận Phát ... 2022-07-01 ... 34.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thuận Phát ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
252 Ân nhân Kim Cúc ... 2022-07-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 7 năm 2022
253 Chị Phan Thắng Cầm Hạc ... 2022-06-19 ... 23.180.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 6 - 2022
254 Ân nhân Huỳnh Hoàng Hương Giang ... 2022-06-15 ... 3.000 vnđ
255 Nguyễn Thị Ngọc Nhi ... 2022-06-19 ... 6.000 vnđ
256 Vũ Văn Thắng .. 2022-06-13 ... 19.000 vnđ
257 Huỳnh Hữu Danh .. 2022-06-13 ... 9.000 vnđ
258 Lê Đăng Quỳnh .. 2022-06-14 ... 3.000 vnđ
259 Ân nhân Hoàng Văn Hiếu ... 2022-06-13 ... 7.500.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 6/2022
260 Ân nhân ẩn danh ... 2022-06-13 ... 4.000.000 vnđ
261 Nguyễn Thuận Phát .. 2022-06-13 ... 9.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Thuận Phát ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
262 Lê Thị Hồng Hiếu ... 2022-06-13 ... 8.000 vnđ
263 Nguyễn Thái Bảo ... 2022-06-07 ... 9.000 vnđ
264 Nguyễn Văn Cường ... 2022-06-06 ... 20.000 vnđ
265 Huỳnh Thanh Hiếu ... 2022-06-03 ... 3.000 vnđ
266 Đoàn Thị Lơ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ... 2022-06-03 ... 3.000 vnđ
267 Nguyễn Thị Thu Hiền ... 2022-06-03 ... 5.000 vnđ
268 Bàn Thị Tâm ... 2022-06-03 ... 1.000 vnđ
269 Công ty TNHH QI Home ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ... 2022-06-03 ... 12.000.000 vnđ Ủng hộ : tháng 6/2022
270 Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù ... 2022-06-02 ... 60.000 vnđ
271 Gia đình ông Phan Chiến Thắng ... 2022-06-01 ... 5.000.000 vnđ ủng hộ Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù Tháng 6 / 2022
272 Lê Ngọc Dung ... 2022-06-01 ... 4.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
273 Ân nhân ẩn danh ... 2022-06-06 ... 65.000 vnđ
274 Ân nhân Võ Thị Dương ... 2022-06-01 ... 3.000 vnđ
275 Hoàng Mạnh Toàn .. 2022-06-01 ... 6.000 vnđ
276 Ân nhân Nguyễn Quang Huy ... 2022-06-02 ... 64.000 vnđ
277 Bùi Quang Huy .. 2022-06-01 ... 17.000 vnđ
278 Lê Đức Thiện ... 2022-06-01 ... 38.000 vnđ
279 Ân nhân Lê Ngọc Dung ... 2022-06-01 ... 5.000 vnđ
280 Trịnh Thế Hùng ... 2022-06-03 ... 128.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù
281 Ân nhân Nguyễn Duy Tân .. 2022-06-30 ... 720.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 6 năm 2022
282 Võ Hồng Phúc ... 2022-06-01 ... 700.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 6/2022
283 Ân Nhân ẩn danh ... 2022-06-01 ... 500.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 6/2022
284 Bà Kim Cúc ... 2022-06-01 ... 500.000 vnđ ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói cho người mù tháng 6/2022
285 Nguyễn Thị Phương Thúy ... 2022-02-28 ... 20.000 vnđ
286 Trần Thị Hồng Muộn ... 2022-02-25 ... 100.000 vnđ
287 Trần Văn Khánh ... 2022-02-25 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Trần Văn Khánh - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
288 Ân Nhân Dương Hoàng Anh ... 2022-02-23 ... 200.000 vnđ
289 Ân Nhân Phan Đức Anh ... 2022-02-23 ... 300.000 vnđ Ân Nhân Phan Đức Anh - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
290 Ông Phạm Trung Kiên ... 2022-02-23 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
291 Lâm Hưng Gia .. 2022-02-15 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Lâm hưng Gia - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
292 Bà Trần Thị Hoài Thu ... 2022-02-10 ... 100.000 vnđ
293 Bà Bùi Thị Hoa Lý ... 2022-02-08 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân (Bà) Bùi Thị Hoa Lý - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
294 Bà Kim Cúc ... 2022-02-06 ... 500.000 vnđ Ân Nhân ( Bà ) Kim Cúc ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
295 Thái Thịnh Phát ... 2022-02-01 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Thái Thịnh Phát ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
296 Ông Bà Hồng Ngọc Hải ... 2022-01-29 ... 3.000.000 vnđ Ân Nhân Ông Bà Hồng Ngọc Hải ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
297 Bà Trương Thị Hào ... 2022-01-25 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Trương Thị Hào - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
298 Ông Phạm Trung Kiên ... 2022-01-24 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
299 Ông Hàng Chức Nguyên ... 2022-01-22 ... 5.000.000 vnđ Ân Nhân Hàng Chức Nguyên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
300 Ân Nhân Lê Lâm Hoàng Hoa ... 2022-01-17 ... 1.500.000 vnđ Ân Nhân Lê Lâm Hoàng Hoa ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
301 Bà Trịnh Thị Bohn ... 2022-01-14 ... 4.514.000 vnđ Ân Nhân Trịnh Thị Bohn - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
302 Ân Nhân Trần Dương Phi ... 2022-01-14 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Trần Dương Phi - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
303 Ân Nhân ẩn danh ... 2022-01-07 ... 1.000 vnđ
304 Ngô Văn Trường ... 2022-01-07 ... 10.000 vnđ
305 Bà Trần Thị Hồng Muộn ... 2022-01-06 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Trần Thị Hồng Muộn - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
306 Cô La Hoàng Phụng Tiên ... 2022-01-06 ... 500.000 vnđ Ân Nhân La Hoàng Phụng Tiên ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
307 Ân Nhân Kim Cúc ... 2022-01-01 .. 500.000 vnđ Ân Nhân Kim Cúc ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
308 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-12-31 ... 1.000 vnđ
309 Ân nhân Nguyễn Thị Yến Tuyết ... 2021-12-27 ... 300.000 vnđ Nguyễn Thị Yến Tuyết - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
310 Ân nhân Nhung Ni Ni ... 2021-12-26 ... 5.000.000 vnđ Ân nhân Nhung Ni Ni - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
311 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-25 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh - ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12 - 2021
312 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-24 ... 200.000 vnđ
313 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-24 ... 500.000 vnđ
314 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-12-16 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên ân nhân ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
315 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-10 ... 1.000.000 vnđ ..
316 Ông Lã Xuân Hoa ... 2021-12-09 ... 500.000 vnđ ....
317 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-08 ... 100.000 vnđ
318 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-12-07 ... 1.000.000 vnđ Bà Đoàn Thị Nhật - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
319 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-12-06 ... 5.000 vnđ Ông Ngô Văn Trường - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
320 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-12-04 ... 100.000 vnđ Trần Thị Hồng Muộn - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
321 Bà Nguyễn Phương Thảo .. 2021-12-03 ... 50.000 vnđ Bà Nguyễn Phương Thảo - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
322 Trịnh Thế Hùng ... 2021-12-02 ... 15.000 vnđ ...
323 Lê Minh Sang ... 2021-12-11 ... 5.000 vnđ Lê Minh Sang ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12-2021
324 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 12 -2021 ... 2021-12-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12-2021
325 Bà Trương Thị Oanh ... 2021-11-26 ... 2.000 vnđ
326 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-26 ... 10.000 vnđ
327 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-11-23 ... 600.000 vnđ
328 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-18 ... 12.000 vnđ
329 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-17 ... 100.000 vnđ
330 Ngô Văn Trường ... 2021-11-17 ... 25.000 vnđ
331 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-17 ... 11.000 vnđ
332 nguyễn Chăm Anh ... 2021-11-17 ... 7.000 vnđ
333 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-11-16 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên ân nhân ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
334 Lê Minh Sang ... 2021-11-15 ... 12.000 vnđ
335 Hoàng Bảo Nam ... 2021-11-15 ... 12.000 vnđ ...
336 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-11-12 ... 1.000 vnđ
337 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-12 ... 1.000 vnđ
338 Gia đình Thảo Trần ( New Zealand) .. 2021-11-12 ... 9.500.000 vnđ Gia đình Thảo Trần - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
339 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-11 ... 1.000 vnđ
340 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-11-11 ... 30.000 vnđ
341 Trần Thị Huê .. 2021-11-11 ... 1.000.000 vnđ Bà Trần Thị Huê - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
342 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-11 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
343 Ân nhân Thai Le Tat ( Pháp) ... 2021-11-10 ... 5.500.000 vnđ Ông Thai Le Tat (Pháp) ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
344 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-11-10 ... 20.000 vnđ
345 Ông Trịnh Thế Hùng .. 2021-11-10 ... 2.000 vnđ
346 Ngô Văn Trường ... 2021-11-09 ... 10.000 vnđ ...
347 Lê Minh Sang ... 2021-11-09 ... 11.000 vnđ ....
348 Như Ý ... 2021-11-09 ... 1.000.000 vnđ Như Ý ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
349 Nguyễn Văn Trương ... 2021-11-05 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Văn Trương ủng hộ Thư viện Sách Nói Dành cho Người mù T11-*2021*
350 Ngô Văn Trường ... 2021-11-04 ... 10.000 vnđ ..
351 Lê Minh Sang ... 2021-11-04 ... 10.000 vnđ ..
352 Ân nhân Hoàng Bảo Nam ... 2021-11-03 ... 11.000 vnđ Ân nhân Hoàng Bảo Nam Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
353 Ân nhân Trương Thị Hảo ... 2021-11-01 ... 1.000.000 vnđ Bà Trương Thị Hảo Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
354 Bà Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-11-01 ... 100.000 vnđ Bà Trần thị Hồng Muộn (ân nhân) Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
355 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021 ... 2021-11-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
356 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-10-26 ... 50.000 vnđ
357 Lê Minh Sang .. 2021-10-28 ... 20.000 vnđ
358 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-29 ... 50.000 vnđ
359 Trịnh thế Hùng ... 2021-10-14 ... 2.000 vnđ
360 Nguyễn Hữu Dũng ... 2021-10-14 ... 200.000 vnđ
361 Trương Thị Oanh ... 2021-10-12 ... 1.000 vnđ
362 Hoàng Bảo Nam .. 2021-10-12 ... 22.000 vnđ
363 Ngô Văn Trường ... 2021-10-11 ... 20.000 vnđ
364 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-11 ... 1.000 vnđ
365 Lê Minh Sang ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
366 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
367 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
368 Lê Minh Sang ... 2021-10-07 ... 10.000 vnđ
369 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-07 ... 1.000 vnđ
370 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-07 ... 50.000 vnđ
371 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-10-06 ... 1.000.000 vnđ
372 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
373 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
374 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ
375 Ngô Văn Trường ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
376 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 1.000 vnđ
377 Ông Bà Hồng Ngọc Hải ... 2021-10-06 ... 5.000.000 vnđ Ông Bà Hồng Ngọc Hải Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách Nói Dành Cho Người Mù Tháng 10 năm 2021
378 Phạm Trung Kiên ... 2021-10-06 ... 12.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách Nói Cho Người mù t8.9.10 năm 2021
379 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 100.000 vnđ
380 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ
381 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-10-04 ... 100.000 vnđ
382 Hà Anh Thu ... 2021-10-04 ... 20.000 vnđ
383 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 100.000 vnđ
384 Ân Nhân ẩn danh ... 0021-10-01 ... 50.000 vnđ
385 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
386 Ngô Văn Trường ... 2021-10-07 ... 170.000 vnđ
387 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-01 ... 50.000 vnđ
388 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
389 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
390 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
391 Ngô Văn Trường ... 2021-09-30 ... 20.000 vnđ
392 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
393 Lê Minh Sang ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
394 Bà Kim Cúc ... 2021-09-30 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách Nói Dành cho người mù T 9/2021
395 Ngô Văn Trường ... 2021-09-29 ... 10.000 vnđ
396 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-29 ... 50.000 vnđ
397 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-29 ... 1.000 vnđ
398 Ngô Văn Trường ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
399 Lê Minh Sang ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
400 Lê Minh Sang ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
401 Hà Anh Thu ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
402 Ngô Văn Trường ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
403 Hà Anh Thu ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
404 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
405 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
406 Lê Minh Sang ... 2021-09-27 ... 20.000 vnđ
407 Lâm Khang Sỹ ... 2021-09-27 ... 3.000.000 vnđ
408 Hà Anh Thu ... 2021-09-24 ... 10.000 vnđ
409 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-24 ... 10.000 vnđ
410 Ngô Văn Trường ... 2021-09-24 ... 30.000 vnđ
411 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-24 ... 20.000 vnđ
412 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-24 ... 1.642.000 vnđ
413 Lê Minh Sang ... 2021-09-23 ... 10.000 vnđ
414 Ngô Văn Trường ... 2021-09-23 ... 20.000 vnđ
415 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-23 ... 10.000 vnđ
416 Trần Đức Anh ... 2021-09-17 ... 30.000 vnđ
417 Lê Minh Sang ... 2021-09-16 ... 40.000 vnđ
418 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-16 ... 30.000 vnđ
419 Hoàng Bảo Nam ... 2021-09-16 ... 20.000 vnđ
420 Trần Thị Oanh ... 2021-09-16 ... 20.000 vnđ
421 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-16 ... 50.000 vnđ
422 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-15 ... 30.000 vnđ
423 Trần Đức Anh ... 2021-09-14 ... 20.000 vnđ
424 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-13 ... 20.000 vnđ
425 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
426 Lê Minh Sang ... 2021-09-10 ... 20.000 vnđ
427 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
428 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 50.000 vnđ
429 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 50.000 vnđ
430 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
431 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.9 - 2021 ... 2021-09-09 ... 9.000.000 vnđ
432 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-08 ... 10.000 vnđ
433 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-08 ... 10.000 vnđ
434 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
435 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
436 Trần Đức Anh .. 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
437 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-06 ... 100.000 vnđ
438 Hà Thu Anh ... 2021-09-04 ... 20.000 vnđ
439 Ngô Văn Trường ... 2021-09-03 ... 100.000 vnđ
440 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-03 ... 10.000 vnđ
441 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-09-02 ... 100.000 vnđ
442 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-02 ... 10.000 vnđ
443 Ngô Văn Trường ... 2021-09-02 ... 20.000 vnđ
444 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-02 ... 10.000 vnđ
445 Ngô Văn Trường ... 2021-09-01 ... 10.000 vnđ
446 Hà Thu Anh ... 2021-09-01 ... 10.000 vnđ
447 Ân Nhân - Bà Kim Cúc ... 2021-09-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - ân nhân ủng hộ Quỹ Thư Viện Sách Nói dành cho người mù T9-2021
448 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-31 ... 10.000 vnđ
449 Ngô Văn Trường ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
450 Hà Anh Thu ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
451 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
452 Ngô Văn Trường ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
453 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
454 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 500.000 vnđ
455 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
456 Ngô Văn Trường ... 2021-08-25 ... 60.000 vnđ
457 Hà Anh Thu ... 2021-08-25 ... 10.000 vnđ
458 Ngô Văn Trường ... 2021-08-24 ... 10.000 vnđ
459 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-24 ... 10.000 vnđ
460 Ngô Văn Trường ... 2021-08-23 ... 10.000 vnđ
461 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-23 ... 10.000 vnđ
462 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
463 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 50.000 vnđ
464 Ngô Văn Trường ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
465 Hà Anh Thu ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
466 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
467 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
468 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
469 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 50.000 vnđ
470 Hà Anh Thu ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
471 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
472 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-18 ... 10.000 vnđ
473 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-17 ... 10.000 vnđ
474 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
475 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
476 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
477 Hà Anh Thu ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
478 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
479 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
480 Trần Đức Anh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
481 Nguyễn Hà An ... 2021-08-13 ... 20.000 vnđ
482 Hà Anh Thu ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
483 Nguyễn Hà An ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
484 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
485 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
486 Trần Đức Anh ... 2021-08-12 ... 30.000 vnđ
487 Nguyễn Hà An ... 2021-08-12 ... 20.000 vnđ
488 Hà Anh Thu ... 2021-08-11 ... 20.000 vnđ
489 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
490 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-11 ... 50.000 vnđ
491 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-11 ... 150.000 vnđ
492 Ân Nhân Trịnh Thế Hùng ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
493 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 50.000 vnđ
494 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
495 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
496 Nguyễn Hà An ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
497 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
498 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
499 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
500 Hà Anh Thu ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
501 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
502 Nguyễn Hà An ... 2021-08-09 ... 20.000 vnđ
503 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
504 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 50.000 vnđ
505 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
506 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-08 ... 500.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
507 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
508 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-03 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TV Sách Nói dành cho người mù T8-2021
509 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-08-02 ... 200.000 vnđ Trần Thị Hồng Muộn Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện thư viện sách nói dành cho người mù (T8.2021)
510 Huỳnh Lý Minh Trang .. 2021-08-02 ... 100.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Lý Minh Trang - ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.8/2021
511 Bà Kim Cúc ... 2021-08-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.8/2021
512 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-31 ... 10.000 vnđ
513 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-31 ... 10.000 vnđ
514 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-07-27 ... 10.000 vnđ
515 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-22 ... 20.000 vnđ
516 Ngô Văn Trường ... 2021-07-31 ... 31.000 vnđ
517 Lê Minh Sang ... 2021-07-22 ... 30.000 vnđ
518 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-22 ... 20.000 vnđ
519 Nguyễn Hà An ... 2021-07-22 ... 30.000 vnđ
520 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
521 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
522 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
523 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
524 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 50.000 vnđ
525 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-22 ... 50.000 vnđ
526 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 1.000 vnđ
527 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 10.000 vnđ
528 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 10.000 vnđ
529 Trương Thị Oanh ... 2021-07-20 ... 26.000 vnđ
530 Hoàng Bảo Nam ... 2021-07-20 ... 24.000 vnđ
531 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-20 ... 1.000 vnđ
532 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 1.000 vnđ
533 Vũ Trung Kiên ... 2021-07-18 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Vũ Trung Kiên ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
534 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
535 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
536 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 50.000 vnđ
537 Nguyễn Hà An ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
538 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 100.000 vnđ
539 Phùng Huyên Nga ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
540 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
541 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
542 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
543 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
544 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
545 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
546 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
547 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
548 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
549 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
550 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
551 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
552 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
553 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 1.000 vnđ
554 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
555 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
556 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
557 Nguyễn Hà An ... 2021-07-15 ... 20.000 vnđ
558 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 1.000 vnđ
559 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
560 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
561 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
562 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
563 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
564 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
565 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ
566 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
567 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ
568 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
569 Phùng Huyên Nga ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Phùng Huyên Nga ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
570 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
571 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
572 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
573 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
574 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
575 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
576 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
577 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
578 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
579 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
580 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
581 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
582 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
583 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
584 Vương Hồng Loan ... 2021-07-13 ... 1.300.000 vnđ
585 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
586 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
587 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
588 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
589 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
590 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 50.000 vnđ
591 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
592 Vương Hồng Loan ... 2021-07-12 ... 2.310.000 vnđ Ân nhân Vương Hồng Loan - ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
593 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
594 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 10.000 vnđ
595 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 100.000 vnđ
596 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
597 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
598 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
599 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
600 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
601 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 10.000 vnđ
602 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
603 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
604 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
605 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-10 ... 50.000 vnđ
606 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-10 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
607 Nguyễn Văn Hà ... 2021-07-09 ... 30.000 vnđ
608 Ngô Văn Trường ... 2021-07-09 ... 30.000 vnđ
609 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
610 Lê Minh Sang ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
611 Trần Đức Anh ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
612 Hà Anh Thu ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
613 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
614 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 200.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
615 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Chăm Anh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
616 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
617 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
618 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
619 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
620 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
621 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
622 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
623 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
624 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
625 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
626 Trần Thị Hoài Thu Hoa ... 2021-07-09 ... 100.000 vnđ Ân Nhân Trần thị Hoài Thu Hoa đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
627 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
628 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
629 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
630 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
631 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-07-08 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Đoàn Thị Nhật đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
632 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
633 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
634 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
635 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
636 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
637 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
638 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
639 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
640 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
641 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.7 - 2021 ... 2021-07-08 ... 4.500.000 vnđ Công Ty Apollo đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
642 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
643 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
644 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
645 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
646 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
647 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 10.000 vnđ
648 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 50.000 vnđ
649 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 50.000 vnđ
650 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 10.000 vnđ
651 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 100.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
652 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
653 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
654 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 10.000 vnđ
655 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
656 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
657 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
658 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
659 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
660 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
661 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
662 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
663 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
664 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
665 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
666 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
667 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
668 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
669 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 10.000 vnđ
670 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 10.000 vnđ
671 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
672 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
673 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
674 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
675 Bà Kim Cúc ... 2021-07-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù. Tháng 7 - năm 2021
676 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
677 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
678 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
679 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
680 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
681 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
682 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
683 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 10.000 vnđ
684 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
685 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
686 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
687 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
688 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
689 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
690 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
691 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
692 Trần thị Hồng Muộn ... 2021-06-29 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù
693 Huỳnh Lý Minh Trang ... 2021-06-28 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù
694 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
695 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
696 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
697 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
698 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
699 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
700 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-24 ,,, 50.000 vnđ
701 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
702 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
703 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
704 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
705 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
706 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
707 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
708 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
709 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
710 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
711 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
712 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
713 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
714 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
715 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
716 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 10.000 vnđ
717 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
718 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
719 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
720 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
721 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 10.000 vnđ
722 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
723 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
724 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
725 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
726 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 10.000 vnđ
727 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
728 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
729 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
730 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 10.000 vnđ
731 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
732 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-22 ... 200.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
733 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
734 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
735 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
736 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
737 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
738 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
739 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
740 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
741 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
742 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
743 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
744 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
745 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
746 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
747 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-19 ... 50.000 vnđ
748 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
749 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
750 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
751 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
752 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
753 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
754 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
755 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
756 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
757 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
758 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
759 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
760 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
761 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
762 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
763 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
764 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
765 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
766 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
767 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
768 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
769 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
770 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
771 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
772 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù (T6 -2021)
773 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
774 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
775 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
776 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
777 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
778 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
779 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
780 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 .. 10.000 vnđ
781 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
782 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
783 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
784 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
785 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
786 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
787 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
788 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
789 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
790 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
791 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
792 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
793 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
794 Ân nhân Nguyễn Minh Quân ... 2021-06-16 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
795 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
796 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ
797 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
798 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
799 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
800 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
801 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
802 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
803 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
804 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
805 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
806 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
807 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
808 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
809 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
810 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
811 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
812 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
813 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
814 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
815 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 20.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
816 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
817 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ
818 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
819 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
820 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
821 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-12 ... 10.000 vnđ
822 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
823 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
824 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ
825 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
826 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
827 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
828 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
829 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
830 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
831 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
832 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
833 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
834 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
835 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
836 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ
837 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
838 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 .. 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
839 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
840 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
841 Ân nhân Phan Thắng Cầm Hạc ... 2021-06-11 ... 23.000.000 vnđ Ông Phan Thắng Cầm Hạc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
842 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-06-11 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người mù _Tháng 6- 2021
843 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 100.000 vnđ
844 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
845 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
846 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
847 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
848 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
849 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
850 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
851 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
852 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
853 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
854 Ân nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
855 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
856 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
857 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
858 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
859 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
860 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
861 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
862 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
863 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
864 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
865 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
866 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
867 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
868 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
869 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
870 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
871 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
872 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-08 ... 50.000 vnđ
873 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
874 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 50.000 vnđ
875 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
876 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
877 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
878 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-02-08 ... 50.000 vnđ
879 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
880 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
881 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
882 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
883 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
884 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
885 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
886 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
887 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
888 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
889 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
890 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
891 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
892 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
893 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 100.000 vnđ
894 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
895 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
896 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
897 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
898 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
899 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
900 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
901 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.6 - 2021 ... 2021-06-04 ... 8.500.000 vnđ
902 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
903 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 50.000 vnđ
904 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
905 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
906 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 50.000 vnđ
907 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
908 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
909 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
910 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
911 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
912 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
913 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
914 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
915 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
916 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-01 ... 10.000 vnđ
917 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-01 ... 10.000 vnđ
918 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-01 ... 50.000 vnđ
919 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 6 -2021 ... 2021-06-01 ... 500.000 vnđ
920 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
921 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
922 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 50.000 vnđ
923 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
924 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
925 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 50.000 vnđ
926 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
927 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
928 Ân Nhân La Hoàng Phụng Tiên ... 2021-05-31 ... 500.000 vnđ
929 Bà Trần Thị Hồng ... 2021-05-29 ... 100.000 vnđ
930 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 10.000 vnđ
931 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 50.000 vnđ
932 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 10.000 vnđ
933 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 100.000 vnđ
934 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
935 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
936 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
937 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
938 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
939 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
940 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
941 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
942 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
943 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
944 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng Hộ Quỹ Từ Thiện Sách Nói Dành Cho Người Mù T.5-2021
945 Câu Lạc Bộ anh chị em đam mê mô hình resin ... 2021-05-28 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành cho người mù Tháng 5-2021
946 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ
947 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
948 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ
949 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
950 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
951 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
952 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
953 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
954 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
955 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
956 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
957 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-27 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
958 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
959 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
960 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
961 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
962 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
963 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
964 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
965 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
966 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
967 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
968 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
969 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
970 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
971 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 50.000 vnđ
972 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
973 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-25 ... 50.000 vnđ
974 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
975 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
976 Bà LÊ Thị Ngọc Quỳnh ... 2021-05-25 ... 500.000 vnđ Bà LÊ THỊ NGỌC QUỲNH Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
977 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
978 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
979 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
980 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
981 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
982 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
983 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
984 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
985 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
986 Bà : Tạ Thị Luống .. 2021-05-22 ... 500.000 vnđ Ân nhân (Bà Tạ Thị Luống) ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
987 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
988 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
989 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ
990 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 10.000 vnđ
991 Thư viện sách nói nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp smartphone 10 11 12 13 cho người mù tại thư viện sách nói (7/4/2021 - 10/5/2021) ... 2021-05-19 ... 8.000.000 vnđ
992 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
993 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 .. 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
994 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
995 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
996 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
997 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
998 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
999 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
1000 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
1001 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
1002 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1003 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
1004 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1005 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 50.000 vnđ
1006 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 10.000 vnđ
1007 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1008 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
1009 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
1010 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
1011 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1012 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1013 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1014 Bà Lê Thu Hương 506/49/43 Lạc Long Quân - P.5 - Q.11- Tp.HCM 2021-05-13 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1015 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ
1016 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1017 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1018 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1019 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1020 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1021 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1022 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1023 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1024 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1025 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 .. 10.000 vnđ
1026 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ
1027 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-12 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1028 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1029 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1030 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1031 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1032 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1033 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1034 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1035 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1036 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1037 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1038 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1039 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1040 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-05-10 ... 6.000.000 vnđ Ân nhân - Ông Nguyễn Trung Kiên ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1041 Ân Nhân Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-05-10 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Bà Đoàn Thị Nhật ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1042 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1043 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1044 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1045 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1046 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1047 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1048 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1049 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1050 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1051 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1052 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1053 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1054 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1055 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ
1056 Công ty Apollo tourist ... 2021-05-05 ... 1.500.000 vnđ Công ty Apollo tourist thanh toán cho Quỹ từ thiện sách nói cho người mù về sử dụng điện nước, bảo vệ, tạp vụ
1057 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 10.000 vnđ
1058 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1059 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1060 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1061 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-04 ... 50.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1062 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1063 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1064 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1065 Ân Nhân : Nguyễn Hoàng Hiệp . ... 2021-05-03 ... 500.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoàng Hiệp - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1066 Ân Nhân Oanh Hoàng ... 2021-05-01 ... 300.000 vnđ Ân Nhân Oanh Hoàng - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1067 Ân nhân Nguyễn Thị Thanh Dao ... 2021-05-01 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Thị Thanh Dao - ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1068 Bà Kim Cúc ... 2021-05-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
1069 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 200.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1070 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1071 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1072 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1073 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 300.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1074 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1075 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1076 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1077 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1078 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1079 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1080 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-28 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1081 Ân nhân ẩn danh ... 2021-04-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1082 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1083 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1084 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1085 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1086 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1087 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1088 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1089 Nhóm Bảo Phạm ... 2021-04-26 ... 100.000.000 vnđ Nhóm Bảo Phạm. Ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1090 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1091 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1092 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1093 Ông Lâm An Phát 26 Đinh Tiên Hoàng - P.Đakao - Quận 1- Tp.HCM 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1094 Bobo Vui ... 2021-04-23 ... 200.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
1095 Bà Hải Yến ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021.
1096 Bà Kim Hạnh ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4- năm 2021
1097 Bà Minh Nguyệt ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4- năm 2021
1098 Bà Nguyễn Thị Tích ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Từ thiện đến Quỹ Sách nói dành cho Người mù tháng 4-2021
1099 Bà Kim Cúc ... 2021-04-24 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách Nói Hướng Dương Dành cho Người Mù (lần 2). Tháng 4 năm 2021
1100 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 50.000 vnđ
1101 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
1102 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
1103 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
1104 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1105 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1106 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1107 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1108 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 50.000 vnđ
1109 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1110 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 50.000 vnđ
1111 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
1112 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-20 ... 10.000 vnđ
1113 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ
1114 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
1115 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
1116 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
1117 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
1118 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp sử dụng smartphone cho người mù 06,07,08,09 thuộc dự án của Trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ cho người mù T4/2021
1119 Nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp sử dụng smartphone cho người mù 06,07,08,09 thuộc dự án của Trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ cho người mù .. 2021-04-19 ... 7.600.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
1120 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1121 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1122 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1123 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1124 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1125 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1126 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1127 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1128 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1129 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1130 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1131 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1132 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1133 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4.2021
1134 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1135 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1136 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1137 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1138 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1139 Thân phụ Nguyễn Thị Tiến ... 2021-04-16 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1140 Ông Lê Văn Thôi ... 2021-04-16 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1141 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1142 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1143 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-16 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1144 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1145 Ân Nhân _ Bà Đặng Thị Thanh Hằng 644/39 Nguyễn Đình Chiểu - Q.3 -Tp.HCM 2021-04-15 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1146 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-15 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1147 Ông Hồng Ngọc Hải ... 2021-04-14 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1148 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1149 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1150 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1151 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1152 Ông Hoàng Lê Việt ... 2021-04-14 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1153 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
1154 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
1155 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
1156 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
1157 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1158 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1159 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1160 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1161 Ông Phạm Trung Kiên .. 2021-04-09 ... 6.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4 - 2021
1162 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1163 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1164 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1165 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1166 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ
1167 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ
1168 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ
1169 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1170 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
1171 Bà Trần Thị Hồng ... 2021-04-08 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4. 2021
1172 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T,4 -2021
1173 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
1174 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-07 ... 10.000 vnđ
1175 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù Thang 4- 2021
1176 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1177 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1178 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1179 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
1180 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
1181 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
1182 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 100.000 vnđ
1183 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
1184 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
1185 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
1186 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
1187 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 50.000 vnđ
1188 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
1189 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
1190 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
1191 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
1192 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
1193 Ân Nhân ẩn danh ... 0021-04-02 ... 50.000 vnđ
1194 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1195 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1196 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1197 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1198 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1199 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1200 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1201 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1202 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1203 Ân nhân Kim Cúc ... 2021-04-01 .. 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
1204 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-10-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1205 Nguyễn Chăm Hùng Anh ... 2021-10-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1206 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1207 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-14 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1208 Nguyễn Hữu Dũng ... 2021-10-14 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1209 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1210 Lê Minh Sang ... 2021-10-08 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1211 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1212 Ngô Văn Trường ... 2021-10-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1213 Bà Đoàn Thị Nhật .. 2021-10-06 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1214 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1215 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1216 Ngô Văn Trường ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1217 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 20.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1218 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1219 Ông ( Bà) Hồng Ngọc Hải ... 2021-10-06 ... 5.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1220 Anh Phạm Trung Kiên ... 2021-10-06 ... 12.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1221 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1222 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-05 ... 30.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1223 Ngô Văn Trường ... 2021-10-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1224 Lê Minh Sang ... 2021-10-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1225 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-10-04 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1226 Hà Anh Thu ... 2021-10-04 ... 20.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1227 Ngô Văn Trường .. 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1228 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-01 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh _ Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1229 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1230 Ân nhân Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1231 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
1232 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
1233 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-31 Ẩn 10.000 vnđ
1234 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
1235 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
1236 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
1237 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 50.000 vnđ
1238 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
1239 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 100.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1240 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
1241 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
1242 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
1243 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
1244 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 50.000 vnđ
1245 Bà Huỳnh Thị Bông (Xin ẩn) 2021-03-25 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Bà Huỳnh Thị Bông ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1246 Bạn Đọc : Diễm Khanh (Xin ẩn) 2021-03-23 Ẩn 5.000.000 vnđ Ân Nhân Diễm Khanh ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1247 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-18 ... 50.000 vnđ
1248 Gia đình Bác Dương Tiểu Cao 100/8BIS - Đường Nguyễn Đình CHiểu - Phường Dakao - Quận 1 - Tp.HCM 2021-03-15 ... 5.000.000 vnđ Gia Đình Bác Dương Tiểu Cao ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1249 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-14 ... 500.000 vnđ
1250 Nguyễn Văn Đại (Xin ẩn) 2021-03-14 Ẩn 500.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Văn Đại ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1251 Ông Phạm Trung Kiên (Xin ẩn) 2021-03-09 Ẩn 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1252 Nguyễn Phương Thảo ... 2021-03-05 Ẩn 100.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Phương Thảo ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
1253 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
1254 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 Ẩn 50.000 vnđ
1255 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
1256 Cô Giáo Nguyễn Thị Thọ ... 2021-03-04 Ẩn 1.000.000 vnđ Cô Nguyễn Thị Thọ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù vào Tháng 3 năm 2021
1257 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 50.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
1258 Ân nhân ẩn tên ... 2021-03-03 ... 10.000 vnđ
1259 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ ..
1260 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ Ân Nhân giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù (Tháng 3 năm 2021 )
1261 Bà Đoàn thị Nhật .. 2021-03-03 .. 1.000.000 vnđ Ân Nhân Đoàn thị Nhật ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
1262 Bạn Đọc .. 2021-03-02 .. 500.000 vnđ Bạn đọc Tuổi trẻ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
1263 Ân Nhân Kim Cúc ... 2021-03-01 .. 500.000 vnđ Ân Nhân Kim Cúc ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
1264 Lâm Hưng Gia 31 Công trường Hòa Bình - phường 19- Q.Bình Thạnh - Tp.HCM 2021-02-26 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1265 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-25 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1266 Nguyễn Thái Phương 49 Hưng Thái 1 - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 2021-02-22 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1267 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-19 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1268 Nguyễn thị Thiên Ân ... 2021-02-18 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1269 Huỳnh thị Bông ... 2021-02-05 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1270 Ân nhân ẩn tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1271 Tran thi Hong Muon ... 2021-02-01 ... 400.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1272 Ân nhân ẩn danh ... 2021-02-02 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1273 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ
1274 Công ty Cổ phần Green Speed ... 2021-02-01 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
1275 Kim Cúc ... 2021-02-01 .. 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù