top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

Danh sách Ân nhân Ủng Hộ
Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù theo hàng tháng

STT Tên ân nhân Địa chỉ Ngày ủng hộ Số điện thoại Số tiền ủng hộ Ghi chú
1 Nguyễn Thị Phương Thúy ... 2022-02-28 ... 20.000 vnđ
2 Trần Thị Hồng Muộn ... 2022-02-25 ... 100.000 vnđ
3 Trần Văn Khánh ... 2022-02-25 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Trần Văn Khánh - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
4 Ân Nhân Dương Hoàng Anh ... 2022-02-23 ... 200.000 vnđ
5 Ân Nhân Phan Đức Anh ... 2022-02-23 ... 300.000 vnđ Ân Nhân Phan Đức Anh - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
6 Ông Phạm Trung Kiên ... 2022-02-23 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
7 Lâm Hưng Gia 31 Công trường Hòa Bình - Phường 13 - Quận Bình Thạnh 2022-02-15 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Lâm hưng Gia - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
8 Bà Trần Thị Hoài Thu ... 2022-02-10 ... 100.000 vnđ
9 Bà Bùi Thị Hoa Lý ... 2022-02-08 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân (Bà) Bùi Thị Hoa Lý - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
10 Bà Kim Cúc ... 2022-02-06 ... 500.000 vnđ Ân Nhân ( Bà ) Kim Cúc ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
11 Thái Thịnh Phát ... 2022-02-01 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Thái Thịnh Phát ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 2 năm 2022
12 Ông Bà Hồng Ngọc Hải ... 2022-01-29 ... 3.000.000 vnđ Ân Nhân Ông Bà Hồng Ngọc Hải ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
13 Bà Trương Thị Hào ... 2022-01-25 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Trương Thị Hào - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
14 Ông Phạm Trung Kiên ... 2022-01-24 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
15 Ông Hàng Chức Nguyên ... 2022-01-22 ... 5.000.000 vnđ Ân Nhân Hàng Chức Nguyên - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
16 Ân Nhân Lê Lâm Hoàng Hoa ... 2022-01-17 ... 1.500.000 vnđ Ân Nhân Lê Lâm Hoàng Hoa ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
17 Bà Trịnh Thị Bohn ... 2022-01-14 ... 4.514.000 vnđ Ân Nhân Trịnh Thị Bohn - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
18 Ân Nhân Trần Dương Phi ... 2022-01-14 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Trần Dương Phi - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
19 Ân Nhân ẩn danh ... 2022-01-07 ... 1.000 vnđ
20 Ngô Văn Trường ... 2022-01-07 ... 10.000 vnđ
21 Bà Trần Thị Hồng Muộn ... 2022-01-06 ... 200.000 vnđ Ân Nhân Trần Thị Hồng Muộn - ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
22 Cô La Hoàng Phụng Tiên ... 2022-01-06 ... 500.000 vnđ Ân Nhân La Hoàng Phụng Tiên ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
23 Ân Nhân Kim Cúc ... 2022-01-01 .. 500.000 vnđ Ân Nhân Kim Cúc ủng hộ TVSN Hướng Dương Dành cho Người mù - Tháng 1 năm 2022
24 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-12-31 ... 1.000 vnđ
25 Ân nhân Nguyễn Thị Yến Tuyết ... 2021-12-27 ... 300.000 vnđ Nguyễn Thị Yến Tuyết - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
26 Ân nhân Nhung Ni Ni ... 2021-12-26 ... 5.000.000 vnđ Ân nhân Nhung Ni Ni - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
27 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-25 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh - ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12 - 2021
28 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-24 ... 200.000 vnđ
29 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-24 ... 500.000 vnđ
30 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-12-16 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên ân nhân ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
31 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-10 ... 1.000.000 vnđ ..
32 Ông Lã Xuân Hoa ... 2021-12-09 ... 500.000 vnđ ....
33 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-12-08 ... 100.000 vnđ
34 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-12-07 ... 1.000.000 vnđ Bà Đoàn Thị Nhật - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
35 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-12-06 ... 5.000 vnđ Ông Ngô Văn Trường - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
36 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-12-04 ... 100.000 vnđ Trần Thị Hồng Muộn - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
37 Bà Nguyễn Phương Thảo .. 2021-12-03 ... 50.000 vnđ Bà Nguyễn Phương Thảo - ủng hộ TVSN dành cho người mù T12-2021
38 Trịnh Thế Hùng ... 2021-12-02 ... 15.000 vnđ ...
39 Lê Minh Sang ... 2021-12-11 ... 5.000 vnđ Lê Minh Sang ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12-2021
40 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 12 -2021 ... 2021-12-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - ủng hộ TVSN dành cho người mù T.12-2021
41 Bà Trương Thị Oanh ... 2021-11-26 ... 2.000 vnđ
42 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-26 ... 10.000 vnđ
43 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-11-23 ... 600.000 vnđ
44 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-18 ... 12.000 vnđ
45 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-17 ... 100.000 vnđ
46 Ngô Văn Trường ... 2021-11-17 ... 25.000 vnđ
47 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-17 ... 11.000 vnđ
48 nguyễn Chăm Anh ... 2021-11-17 ... 7.000 vnđ
49 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-11-16 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên ân nhân ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
50 Lê Minh Sang ... 2021-11-15 ... 12.000 vnđ
51 Hoàng Bảo Nam ... 2021-11-15 ... 12.000 vnđ ...
52 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-11-12 ... 1.000 vnđ
53 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-12 ... 1.000 vnđ
54 Gia đình Thảo Trần ( New Zealand) .. 2021-11-12 ... 9.500.000 vnđ Gia đình Thảo Trần - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
55 Trịnh Thế Hùng ... 2021-11-11 ... 1.000 vnđ
56 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-11-11 ... 30.000 vnđ
57 Trần Thị Huê .. 2021-11-11 ... 1.000.000 vnđ Bà Trần Thị Huê - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
58 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-11-11 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh - ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
59 Ân nhân Thai Le Tat ( Pháp) ... 2021-11-10 ... 5.500.000 vnđ Ông Thai Le Tat (Pháp) ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
60 Ông Ngô Văn Trường ... 2021-11-10 ... 20.000 vnđ
61 Ông Trịnh Thế Hùng .. 2021-11-10 ... 2.000 vnđ
62 Ngô Văn Trường ... 2021-11-09 ... 10.000 vnđ ...
63 Lê Minh Sang ... 2021-11-09 ... 11.000 vnđ ....
64 Như Ý ... 2021-11-09 ... 1.000.000 vnđ Như Ý ủng hộ TVSN dành cho người mù T11-2021
65 Nguyễn Văn Trương ... 2021-11-05 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Văn Trương ủng hộ Thư viện Sách Nói Dành cho Người mù T11-*2021*
66 Ngô Văn Trường ... 2021-11-04 ... 10.000 vnđ ..
67 Lê Minh Sang ... 2021-11-04 ... 10.000 vnđ ..
68 Ân nhân Hoàng Bảo Nam ... 2021-11-03 ... 11.000 vnđ Ân nhân Hoàng Bảo Nam Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
69 Ân nhân Trương Thị Hảo ... 2021-11-01 ... 1.000.000 vnđ Bà Trương Thị Hảo Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
70 Bà Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-11-01 ... 100.000 vnđ Bà Trần thị Hồng Muộn (ân nhân) Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
71 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021 ... 2021-11-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 11 -2021
72 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-10-26 ... 50.000 vnđ
73 Lê Minh Sang .. 2021-10-28 ... 20.000 vnđ
74 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-29 ... 50.000 vnđ
75 Trịnh thế Hùng ... 2021-10-14 ... 2.000 vnđ
76 Nguyễn Hữu Dũng ... 2021-10-14 ... 200.000 vnđ
77 Trương Thị Oanh ... 2021-10-12 ... 1.000 vnđ
78 Hoàng Bảo Nam .. 2021-10-12 ... 22.000 vnđ
79 Ngô Văn Trường ... 2021-10-11 ... 20.000 vnđ
80 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-11 ... 1.000 vnđ
81 Lê Minh Sang ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
82 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
83 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-11 ... 10.000 vnđ
84 Lê Minh Sang ... 2021-10-07 ... 10.000 vnđ
85 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-07 ... 1.000 vnđ
86 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-07 ... 50.000 vnđ
87 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-10-06 ... 1.000.000 vnđ
88 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
89 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
90 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ
91 Ngô Văn Trường ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ
92 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 1.000 vnđ
93 Ông Bà Hồng Ngọc Hải ... 2021-10-06 ... 5.000.000 vnđ Ông Bà Hồng Ngọc Hải Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách Nói Dành Cho Người Mù Tháng 10 năm 2021
94 Phạm Trung Kiên ... 2021-10-06 ... 12.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách Nói Cho Người mù t8.9.10 năm 2021
95 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 100.000 vnđ
96 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ
97 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-10-04 ... 100.000 vnđ
98 Hà Anh Thu ... 2021-10-04 ... 20.000 vnđ
99 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 100.000 vnđ
100 Ân Nhân ẩn danh ... 0021-10-01 ... 50.000 vnđ
101 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
102 Ngô Văn Trường ... 2021-10-07 ... 170.000 vnđ
103 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-01 ... 50.000 vnđ
104 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
105 Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ
106 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
107 Ngô Văn Trường ... 2021-09-30 ... 20.000 vnđ
108 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
109 Lê Minh Sang ... 2021-09-30 ... 10.000 vnđ
110 Bà Kim Cúc ... 2021-09-30 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách Nói Dành cho người mù T 9/2021
111 Ngô Văn Trường ... 2021-09-29 ... 10.000 vnđ
112 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-29 ... 50.000 vnđ
113 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-29 ... 1.000 vnđ
114 Ngô Văn Trường ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
115 Lê Minh Sang ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
116 Lê Minh Sang ... 2021-09-28 ... 10.000 vnđ
117 Hà Anh Thu ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
118 Ngô Văn Trường ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
119 Hà Anh Thu ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
120 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
121 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-27 ... 10.000 vnđ
122 Lê Minh Sang ... 2021-09-27 ... 20.000 vnđ
123 Lâm Khang Sỹ ... 2021-09-27 ... 3.000.000 vnđ
124 Hà Anh Thu ... 2021-09-24 ... 10.000 vnđ
125 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-24 ... 10.000 vnđ
126 Ngô Văn Trường ... 2021-09-24 ... 30.000 vnđ
127 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-24 ... 20.000 vnđ
128 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-24 ... 1.642.000 vnđ
129 Lê Minh Sang ... 2021-09-23 ... 10.000 vnđ
130 Ngô Văn Trường ... 2021-09-23 ... 20.000 vnđ
131 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-23 ... 10.000 vnđ
132 Trần Đức Anh ... 2021-09-17 ... 30.000 vnđ
133 Lê Minh Sang ... 2021-09-16 ... 40.000 vnđ
134 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-16 ... 30.000 vnđ
135 Hoàng Bảo Nam ... 2021-09-16 ... 20.000 vnđ
136 Trần Thị Oanh ... 2021-09-16 ... 20.000 vnđ
137 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-16 ... 50.000 vnđ
138 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-15 ... 30.000 vnđ
139 Trần Đức Anh ... 2021-09-14 ... 20.000 vnđ
140 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-13 ... 20.000 vnđ
141 Trịnh Thế Hùng ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
142 Lê Minh Sang ... 2021-09-10 ... 20.000 vnđ
143 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
144 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 50.000 vnđ
145 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-10 ... 50.000 vnđ
146 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-09-10 ... 10.000 vnđ
147 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.9 - 2021 ... 2021-09-09 ... 9.000.000 vnđ
148 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-08 ... 10.000 vnđ
149 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-08 ... 10.000 vnđ
150 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
151 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
152 Trần Đức Anh .. 2021-09-06 ... 10.000 vnđ
153 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-06 ... 100.000 vnđ
154 Hà Thu Anh ... 2021-09-04 ... 20.000 vnđ
155 Ngô Văn Trường ... 2021-09-03 ... 100.000 vnđ
156 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-03 ... 10.000 vnđ
157 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-09-02 ... 100.000 vnđ
158 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-02 ... 10.000 vnđ
159 Ngô Văn Trường ... 2021-09-02 ... 20.000 vnđ
160 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-09-02 ... 10.000 vnđ
161 Ngô Văn Trường ... 2021-09-01 ... 10.000 vnđ
162 Hà Thu Anh ... 2021-09-01 ... 10.000 vnđ
163 Ân Nhân - Bà Kim Cúc ... 2021-09-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc - ân nhân ủng hộ Quỹ Thư Viện Sách Nói dành cho người mù T9-2021
164 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-31 ... 10.000 vnđ
165 Ngô Văn Trường ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
166 Hà Anh Thu ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
167 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
168 Ngô Văn Trường ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
169 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
170 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 500.000 vnđ
171 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-30 ... 10.000 vnđ
172 Ngô Văn Trường ... 2021-08-25 ... 60.000 vnđ
173 Hà Anh Thu ... 2021-08-25 ... 10.000 vnđ
174 Ngô Văn Trường ... 2021-08-24 ... 10.000 vnđ
175 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-24 ... 10.000 vnđ
176 Ngô Văn Trường ... 2021-08-23 ... 10.000 vnđ
177 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-23 ... 10.000 vnđ
178 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
179 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 50.000 vnđ
180 Ngô Văn Trường ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
181 Hà Anh Thu ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
182 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-20 ... 10.000 vnđ
183 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
184 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
185 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 50.000 vnđ
186 Hà Anh Thu ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
187 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-19 ... 10.000 vnđ
188 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-18 ... 10.000 vnđ
189 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-17 ... 10.000 vnđ
190 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
191 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
192 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
193 Hà Anh Thu ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
194 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
195 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-13 ... 50.000 vnđ
196 Trần Đức Anh ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
197 Nguyễn Hà An ... 2021-08-13 ... 20.000 vnđ
198 Hà Anh Thu ... 2021-08-13 ... 10.000 vnđ
199 Nguyễn Hà An ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
200 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
201 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-12 ... 10.000 vnđ
202 Trần Đức Anh ... 2021-08-12 ... 30.000 vnđ
203 Nguyễn Hà An ... 2021-08-12 ... 20.000 vnđ
204 Hà Anh Thu ... 2021-08-11 ... 20.000 vnđ
205 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
206 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-11 ... 50.000 vnđ
207 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-11 ... 150.000 vnđ
208 Ân Nhân Trịnh Thế Hùng ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
209 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 50.000 vnđ
210 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
211 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
212 Nguyễn Hà An ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
213 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-10 ... 10.000 vnđ
214 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
215 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
216 Hà Anh Thu ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
217 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
218 Nguyễn Hà An ... 2021-08-09 ... 20.000 vnđ
219 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 10.000 vnđ
220 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 50.000 vnđ
221 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-09 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
222 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-08 ... 500.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
223 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói dành cho người mù T8-2021
224 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-08-03 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TV Sách Nói dành cho người mù T8-2021
225 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-08-02 ... 200.000 vnđ Trần Thị Hồng Muộn Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện thư viện sách nói dành cho người mù (T8.2021)
226 Huỳnh Lý Minh Trang .. 2021-08-02 ... 100.000 vnđ Ân nhân Huỳnh Lý Minh Trang - ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.8/2021
227 Bà Kim Cúc ... 2021-08-01 ... 500.000 vnđ Ân nhân Kim Cúc ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.8/2021
228 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-31 ... 10.000 vnđ
229 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-31 ... 10.000 vnđ
230 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-07-27 ... 10.000 vnđ
231 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-22 ... 20.000 vnđ
232 Ngô Văn Trường ... 2021-07-31 ... 31.000 vnđ
233 Lê Minh Sang ... 2021-07-22 ... 30.000 vnđ
234 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-22 ... 20.000 vnđ
235 Nguyễn Hà An ... 2021-07-22 ... 30.000 vnđ
236 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
237 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
238 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
239 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 10.000 vnđ
240 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 50.000 vnđ
241 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-22 ... 50.000 vnđ
242 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-22 ... 1.000 vnđ
243 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 10.000 vnđ
244 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 10.000 vnđ
245 Trương Thị Oanh ... 2021-07-20 ... 26.000 vnđ
246 Hoàng Bảo Nam ... 2021-07-20 ... 24.000 vnđ
247 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-20 ... 1.000 vnđ
248 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 1.000 vnđ
249 Vũ Trung Kiên ... 2021-07-18 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Vũ Trung Kiên ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
250 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
251 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
252 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 50.000 vnđ
253 Nguyễn Hà An ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
254 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 100.000 vnđ
255 Phùng Huyên Nga ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
256 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
257 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-16 ... 10.000 vnđ
258 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
259 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
260 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
261 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
262 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
263 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
264 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
265 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
266 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
267 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
268 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
269 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 1.000 vnđ
270 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
271 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
272 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 50.000 vnđ
273 Nguyễn Hà An ... 2021-07-15 ... 20.000 vnđ
274 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 1.000 vnđ
275 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-15 ... 10.000 vnđ
276 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
277 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
278 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
279 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
280 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
281 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ
282 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ
283 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ
284 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
285 Phùng Huyên Nga ... 2021-07-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Phùng Huyên Nga ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
286 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
287 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
288 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
289 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
290 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
291 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
292 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
293 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
294 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
295 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 50.000 vnđ
296 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
297 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
298 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
299 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-13 ... 10.000 vnđ
300 Vương Hồng Loan ... 2021-07-13 ... 1.300.000 vnđ
301 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
302 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
303 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
304 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
305 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 50.000 vnđ
306 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-20 ... 50.000 vnđ
307 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-12 ... 10.000 vnđ
308 Vương Hồng Loan ... 2021-07-12 ... 2.310.000 vnđ Ân nhân Vương Hồng Loan - ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
309 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
310 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 10.000 vnđ
311 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 100.000 vnđ
312 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
313 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
314 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
315 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
316 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
317 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 10.000 vnđ
318 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
319 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
320 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-11 ... 50.000 vnđ
321 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-10 ... 50.000 vnđ
322 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-10 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
323 Nguyễn Văn Hà ... 2021-07-09 ... 30.000 vnđ
324 Ngô Văn Trường ... 2021-07-09 ... 30.000 vnđ
325 Trịnh Thế Hùng ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
326 Lê Minh Sang ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
327 Trần Đức Anh ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
328 Hà Anh Thu ... 2021-07-09 ... 20.000 vnđ
329 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
330 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 200.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
331 Nguyễn Chăm Anh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Chăm Anh ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói dành cho Người mù - T.7/2021
332 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
333 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
334 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
335 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
336 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
337 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
338 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
339 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
340 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
341 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
342 Trần Thị Hoài Thu Hoa ... 2021-07-09 ... 100.000 vnđ Ân Nhân Trần thị Hoài Thu Hoa đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
343 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
344 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ
345 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 10.000 vnđ
346 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-09 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
347 Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-07-08 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Đoàn Thị Nhật đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
348 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
349 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
350 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
351 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
352 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 10.000 vnđ
353 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
354 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
355 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
356 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-08 ... 50.000 vnđ
357 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.7 - 2021 ... 2021-07-08 ... 4.500.000 vnđ Công Ty Apollo đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
358 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
359 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
360 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
361 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
362 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 50.000 vnđ
363 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-07 ... 10.000 vnđ
364 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 50.000 vnđ
365 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 50.000 vnđ
366 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 10.000 vnđ
367 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-06 ... 100.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
368 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
369 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
370 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 10.000 vnđ
371 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
372 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
373 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-05 ... 50.000 vnđ
374 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
375 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
376 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
377 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
378 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
379 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
380 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
381 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 50.000 vnđ
382 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-02 ... 10.000 vnđ
383 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
384 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ Ân Nhân ẩn danh đóng góp ủng hộ Quỹ Sách nói Dành Cho Người Mù tháng 7-2021
385 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 10.000 vnđ
386 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 10.000 vnđ
387 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
388 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
389 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
390 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-07-01 ... 50.000 vnđ
391 Bà Kim Cúc ... 2021-07-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù. Tháng 7 - năm 2021
392 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
393 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
394 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
395 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
396 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
397 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
398 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
399 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 10.000 vnđ
400 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
401 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
402 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-30 ... 50.000 vnđ
403 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
404 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
405 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
406 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
407 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-29 ... 50.000 vnđ
408 Trần thị Hồng Muộn ... 2021-06-29 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù
409 Huỳnh Lý Minh Trang ... 2021-06-28 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ Sách Nói Dành cho người mù
410 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
411 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
412 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-25 ... 50.000 vnđ
413 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
414 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
415 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
416 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-24 ,,, 50.000 vnđ
417 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
418 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
419 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
420 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
421 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
422 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
423 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
424 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
425 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
426 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
427 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 10.000 vnđ
428 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-24 ... 50.000 vnđ
429 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
430 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
431 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
432 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 10.000 vnđ
433 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
434 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
435 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
436 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
437 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 10.000 vnđ
438 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
439 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-23 ... 50.000 vnđ
440 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
441 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
442 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 10.000 vnđ
443 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
444 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ
445 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
446 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 10.000 vnđ
447 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-22 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
448 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-22 ... 200.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
449 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
450 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
451 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
452 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
453 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
454 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
455 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
456 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ
457 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
458 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
459 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
460 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
461 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
462 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-21 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
463 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-19 ... 50.000 vnđ
464 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
465 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
466 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
467 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
468 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
469 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
470 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
471 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
472 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 50.000 vnđ
473 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-18 ... 10.000 vnđ
474 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
475 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
476 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
477 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
478 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
479 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
480 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
481 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
482 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
483 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ
484 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
485 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
486 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
487 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ
488 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù (T6 -2021)
489 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-17 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh ủng hộ Quỹ TTSN Hướng Dương Dành cho người mù T6 -2021
490 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
491 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
492 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
493 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
494 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
495 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
496 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 .. 10.000 vnđ
497 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
498 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
499 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
500 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
501 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
502 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
503 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
504 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
505 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 50.000 vnđ
506 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
507 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
508 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-16 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
509 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-16 ... 10.000 vnđ
510 Ân nhân Nguyễn Minh Quân ... 2021-06-16 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
511 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
512 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ
513 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
514 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
515 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
516 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
517 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
518 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
519 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ
520 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
521 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
522 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
523 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-15 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
524 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
525 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
526 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
527 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
528 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
529 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
530 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
531 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 20.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
532 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
533 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ
534 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
535 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
536 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-14 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
537 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-12 ... 10.000 vnđ
538 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
539 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
540 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ
541 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
542 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
543 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
544 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
545 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
546 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
547 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
548 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
549 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
550 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ
551 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
552 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ
553 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
554 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 .. 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
555 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
556 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-11 ... 50.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
557 Ân nhân Phan Thắng Cầm Hạc ... 2021-06-11 ... 23.000.000 vnđ Ông Phan Thắng Cầm Hạc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói Dành cho người Mù (T.6 năm 2021 )
558 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-06-11 ... 6.000.000 vnđ Ông Phạm Trung Kiên Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người mù _Tháng 6- 2021
559 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 100.000 vnđ
560 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
561 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
562 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
563 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
564 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
565 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
566 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
567 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
568 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
569 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
570 Ân nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
571 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
572 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
573 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
574 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 50.000 vnđ
575 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
576 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-10 ... 10.000 vnđ
577 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
578 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
579 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
580 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
581 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
582 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
583 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
584 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
585 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
586 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 50.000 vnđ
587 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-09 ... 10.000 vnđ
588 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-08 ... 50.000 vnđ
589 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
590 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 50.000 vnđ
591 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
592 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
593 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
594 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-02-08 ... 50.000 vnđ
595 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-08 ... 10.000 vnđ
596 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
597 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
598 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
599 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
600 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
601 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
602 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
603 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
604 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
605 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 10.000 vnđ
606 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
607 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
608 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 50.000 vnđ
609 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-07 ... 100.000 vnđ
610 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
611 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
612 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
613 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
614 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
615 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 50.000 vnđ
616 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-04 ... 10.000 vnđ
617 Công Ty Apollo - Ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành cho Người Mù - T.6 - 2021 ... 2021-06-04 ... 8.500.000 vnđ
618 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
619 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 50.000 vnđ
620 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
621 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
622 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 50.000 vnđ
623 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-03 ... 10.000 vnđ
624 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
625 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
626 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
627 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
628 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
629 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 50.000 vnđ
630 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
631 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-02 ... 10.000 vnđ
632 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-01 ... 10.000 vnđ
633 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-06-01 ... 10.000 vnđ
634 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-06-01 ... 50.000 vnđ
635 Bà Kim Cúc Ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù. Tháng 6 -2021 ... 2021-06-01 ... 500.000 vnđ
636 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
637 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
638 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 50.000 vnđ
639 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
640 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
641 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 50.000 vnđ
642 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
643 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-31 ... 10.000 vnđ
644 Ân Nhân La Hoàng Phụng Tiên ... 2021-05-31 ... 500.000 vnđ
645 Bà Trần Thị Hồng ... 2021-05-29 ... 100.000 vnđ
646 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 10.000 vnđ
647 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 50.000 vnđ
648 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 10.000 vnđ
649 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-29 ... 100.000 vnđ
650 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
651 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
652 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
653 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
654 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
655 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ
656 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
657 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
658 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
659 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-28 ... 50.000 vnđ
660 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng Hộ Quỹ Từ Thiện Sách Nói Dành Cho Người Mù T.5-2021
661 Câu Lạc Bộ anh chị em đam mê mô hình resin ... 2021-05-28 ... 6.000.000 vnđ Ân Nhân Ủng hộ Quỹ Từ Thiện Sách nói Dành cho người mù Tháng 5-2021
662 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ
663 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
664 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ
665 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
666 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
667 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
668 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 10.000 vnđ
669 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
670 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
671 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
672 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-27 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
673 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-27 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
674 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
675 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
676 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
677 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
678 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
679 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
680 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
681 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
682 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ
683 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
684 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
685 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
686 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
687 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 50.000 vnđ
688 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
689 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-25 ... 50.000 vnđ
690 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
691 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-25 ... 10.000 vnđ
692 Bà LÊ Thị Ngọc Quỳnh ... 2021-05-25 ... 500.000 vnđ Bà LÊ THỊ NGỌC QUỲNH Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
693 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
694 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
695 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
696 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
697 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
698 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
699 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
700 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 50.000 vnđ
701 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-24 ... 10.000 vnđ
702 Bà : Tạ Thị Luống .. 2021-05-22 ... 500.000 vnđ Ân nhân (Bà Tạ Thị Luống) ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
703 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
704 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
705 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 50.000 vnđ
706 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-20 ... 10.000 vnđ
707 Thư viện sách nói nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp smartphone 10 11 12 13 cho người mù tại thư viện sách nói (7/4/2021 - 10/5/2021) ... 2021-05-19 ... 8.000.000 vnđ
708 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
709 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 .. 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
710 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
711 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
712 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
713 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
714 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
715 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
716 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
717 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 50.000 vnđ
718 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
719 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ
720 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-17 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
721 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 50.000 vnđ
722 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 10.000 vnđ
723 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-15 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
724 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
725 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
726 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ
727 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
728 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
729 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
730 Bà Lê Thu Hương 506/49/43 Lạc Long Quân - P.5 - Q.11- Tp.HCM 2021-05-13 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
731 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ
732 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
733 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
734 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
735 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
736 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
737 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
738 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
739 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
740 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
741 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 .. 10.000 vnđ
742 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ
743 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-12 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
744 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
745 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
746 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
747 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
748 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
749 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
750 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
751 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
752 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
753 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
754 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
755 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-11 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
756 Ông Phạm Trung Kiên ... 2021-05-10 ... 6.000.000 vnđ Ân nhân - Ông Nguyễn Trung Kiên ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
757 Ân Nhân Bà Đoàn Thị Nhật ... 2021-05-10 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Bà Đoàn Thị Nhật ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
758 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
759 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
760 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-10 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
761 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
762 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
763 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
764 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
765 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
766 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
767 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
768 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
769 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
770 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
771 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-06 ... 10.000 vnđ
772 Công ty Apollo tourist ... 2021-05-05 ... 1.500.000 vnđ Công ty Apollo tourist thanh toán cho Quỹ từ thiện sách nói cho người mù về sử dụng điện nước, bảo vệ, tạp vụ
773 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 10.000 vnđ
774 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
775 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-05 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
776 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
777 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-05-04 ... 50.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
778 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
779 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
780 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-05-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
781 Ân Nhân : Nguyễn Hoàng Hiệp . ... 2021-05-03 ... 500.000 vnđ Ân nhân Nguyễn Hoàng Hiệp - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
782 Ân Nhân Oanh Hoàng ... 2021-05-01 ... 300.000 vnđ Ân Nhân Oanh Hoàng - ủng hộ Quỹ từ thiện Sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
783 Ân nhân Nguyễn Thị Thanh Dao ... 2021-05-01 ... 500.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Thị Thanh Dao - ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
784 Bà Kim Cúc ... 2021-05-01 ... 500.000 vnđ Bà Kim Cúc ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 5 - năm 2021
785 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 200.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
786 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
787 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
788 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
789 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-30 ... 300.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
790 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
791 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
792 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
793 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
794 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
795 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-29 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
796 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-28 ... 1.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
797 Ân nhân ẩn danh ... 2021-04-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
798 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-28 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
799 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
800 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
801 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
802 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
803 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
804 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
805 Nhóm Bảo Phạm ... 2021-04-26 ... 100.000.000 vnđ Nhóm Bảo Phạm. Ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
806 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
807 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
808 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-24 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
809 Ông Lâm An Phát 26 Đinh Tiên Hoàng - P.Đakao - Quận 1- Tp.HCM 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
810 Bobo Vui ... 2021-04-23 ... 200.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021
811 Bà Hải Yến ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4 - năm 2021.
812 Bà Kim Hạnh ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4- năm 2021
813 Bà Minh Nguyệt ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiền sách nói dành cho người mù tháng 4- năm 2021
814 Bà Nguyễn Thị Tích ... 2021-04-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Từ thiện đến Quỹ Sách nói dành cho Người mù tháng 4-2021
815 Bà Kim Cúc ... 2021-04-24 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ từ thiện Sách Nói Hướng Dương Dành cho Người Mù (lần 2). Tháng 4 năm 2021
816 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 50.000 vnđ
817 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
818 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
819 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-23 ... 10.000 vnđ
820 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
821 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
822 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
823 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
824 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 50.000 vnđ
825 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
826 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 50.000 vnđ
827 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-22 ... 10.000 vnđ
828 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-20 ... 10.000 vnđ
829 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ
830 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
831 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
832 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
833 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
834 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-20 ... 50.000 vnđ Nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp sử dụng smartphone cho người mù 06,07,08,09 thuộc dự án của Trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ cho người mù T4/2021
835 Nhận hỗ trợ chi phí công tác tổ chức lớp sử dụng smartphone cho người mù 06,07,08,09 thuộc dự án của Trung tâm hỗ trợ và phát triển công nghệ cho người mù .. 2021-04-19 ... 7.600.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ Từ thiện Sách nói Dành Cho người mù Tp.HCM Tháng 4 năm 2021
836 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
837 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
838 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
839 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
840 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
841 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
842 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
843 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
844 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
845 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
846 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
847 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
848 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
849 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4.2021
850 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
851 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
852 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
853 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
854 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-19 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
855 Thân phụ Nguyễn Thị Tiến ... 2021-04-16 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
856 Ông Lê Văn Thôi ... 2021-04-16 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
857 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
858 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
859 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-16 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
860 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-16 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
861 Ân Nhân _ Bà Đặng Thị Thanh Hằng 644/39 Nguyễn Đình Chiểu - Q.3 -Tp.HCM 2021-04-15 ... 2.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
862 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-15 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
863 Ông Hồng Ngọc Hải ... 2021-04-14 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
864 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
865 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
866 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
867 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-14 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
868 Ông Hoàng Lê Việt ... 2021-04-14 ... 3.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
869 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
870 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
871 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
872 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ
873 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-13 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
874 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
875 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
876 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-12 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
877 Ông Phạm Trung Kiên .. 2021-04-09 ... 6.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4 - 2021
878 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
879 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
880 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
881 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
882 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-09 ... 10.000 vnđ
883 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ
884 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ
885 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
886 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-08 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4/2021
887 Bà Trần Thị Hồng ... 2021-04-08 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4. 2021
888 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T,4 -2021
889 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù T4-2021
890 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-07 ... 10.000 vnđ
891 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù Thang 4- 2021
892 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
893 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
894 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
895 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
896 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
897 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
898 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 100.000 vnđ
899 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
900 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
901 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 50.000 vnđ
902 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-06 ... 10.000 vnđ
903 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 50.000 vnđ
904 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
905 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
906 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
907 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
908 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-05 ... 10.000 vnđ
909 Ân Nhân ẩn danh ... 0021-04-02 ... 50.000 vnđ
910 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
911 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
912 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
913 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
914 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-02 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
915 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
916 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 50.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
917 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
918 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-04-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
919 Ân nhân Kim Cúc ... 2021-04-01 .. 500.000 vnđ Ân nhân ủng hộ Quỹ TT Sách nói Dành cho người mù - tháng 4 năm 2021
920 Ân Nhân ẩn danh .. 2021-10-23 ... 500.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
921 Nguyễn Chăm Hùng Anh ... 2021-10-26 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
922 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-29 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
923 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-14 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
924 Nguyễn Hữu Dũng ... 2021-10-14 ... 200.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
925 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-11 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
926 Lê Minh Sang ... 2021-10-08 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
927 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-07 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
928 Ngô Văn Trường ... 2021-10-07 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
929 Bà Đoàn Thị Nhật .. 2021-10-06 ... 1.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
930 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
931 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 50.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
932 Ngô Văn Trường ... 2021-10-06 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
933 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-06 ... 20.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
934 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 1.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
935 Ông ( Bà) Hồng Ngọc Hải ... 2021-10-06 ... 5.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
936 Anh Phạm Trung Kiên ... 2021-10-06 ... 12.000.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
937 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-06 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
938 Hoàng Bảo Nam ... 2021-10-05 ... 30.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
939 Ngô Văn Trường ... 2021-10-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
940 Lê Minh Sang ... 2021-10-04 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
941 Trần Thị Hồng Muộn ... 2021-10-04 ... 100.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
942 Hà Anh Thu ... 2021-10-04 ... 20.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
943 Ngô Văn Trường .. 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
944 Ân Nhân ẩn danh ... 2021-10-01 ... 50.000 vnđ Ân nhân ẩn danh _ Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
945 Trịnh Thế Hùng ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ân nhân Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
946 Ân nhân Lê Minh Sang ... 2021-10-01 ... 10.000 vnđ Ủng hộ Quỹ từ thiện sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
947 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
948 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-31 ... 10.000 vnđ
949 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-31 Ẩn 10.000 vnđ
950 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
951 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
952 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 10.000 vnđ
953 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-30 ... 50.000 vnđ
954 Đoàn Ngọc Quý ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
955 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 100.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
956 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
957 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
958 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
959 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 10.000 vnđ
960 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-29 ... 50.000 vnđ
961 Bà Huỳnh Thị Bông (Xin ẩn) 2021-03-25 ... 1.000.000 vnđ Ân Nhân Bà Huỳnh Thị Bông ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
962 Bạn Đọc : Diễm Khanh (Xin ẩn) 2021-03-23 Ẩn 5.000.000 vnđ Ân Nhân Diễm Khanh ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
963 Ân nhân giấu tên (Xin ẩn) 2021-03-18 ... 50.000 vnđ
964 Gia đình Bác Dương Tiểu Cao 100/8BIS - Đường Nguyễn Đình CHiểu - Phường Dakao - Quận 1 - Tp.HCM 2021-03-15 ... 5.000.000 vnđ Gia Đình Bác Dương Tiểu Cao ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
965 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-14 ... 500.000 vnđ
966 Nguyễn Văn Đại (Xin ẩn) 2021-03-14 Ẩn 500.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Văn Đại ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
967 Ông Phạm Trung Kiên (Xin ẩn) 2021-03-09 Ẩn 6.000.000 vnđ Ân Nhân Phạm Trung Kiên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
968 Nguyễn Phương Thảo ... 2021-03-05 Ẩn 100.000 vnđ Ân Nhân Nguyễn Phương Thảo ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù Tháng 3 năm 2021
969 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
970 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 Ẩn 50.000 vnđ
971 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-04 ... 10.000 vnđ
972 Cô Giáo Nguyễn Thị Thọ ... 2021-03-04 Ẩn 1.000.000 vnđ Cô Nguyễn Thị Thọ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù vào Tháng 3 năm 2021
973 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 50.000 vnđ Ân Nhân Giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
974 Ân nhân ẩn tên ... 2021-03-03 ... 10.000 vnđ
975 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ ..
976 Ân nhân giấu tên ... 2021-03-03 Ẩn 10.000 vnđ Ân Nhân giấu tên ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho người mù (Tháng 3 năm 2021 )
977 Bà Đoàn thị Nhật .. 2021-03-03 .. 1.000.000 vnđ Ân Nhân Đoàn thị Nhật ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
978 Bạn Đọc .. 2021-03-02 .. 500.000 vnđ Bạn đọc Tuổi trẻ ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
979 Ân Nhân Kim Cúc ... 2021-03-01 .. 500.000 vnđ Ân Nhân Kim Cúc ủng hộ quỹ từ thiện sách nói cho ngươì mù Tháng 3 năm 2021
980 Lâm Hưng Gia 31 Công trường Hòa Bình - phường 19- Q.Bình Thạnh - Tp.HCM 2021-02-26 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
981 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-25 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
982 Nguyễn Thái Phương 49 Hưng Thái 1 - Phú Mỹ Hưng - Quận 7 2021-02-22 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
983 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-19 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
984 Nguyễn thị Thiên Ân ... 2021-02-18 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
985 Huỳnh thị Bông ... 2021-02-05 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
986 Ân nhân ẩn tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
987 Tran thi Hong Muon ... 2021-02-01 ... 400.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
988 Ân nhân ẩn danh ... 2021-02-02 ... 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
989 Ân nhân giấu tên ... 2021-02-02 ... 100.000 vnđ
990 Công ty Cổ phần Green Speed ... 2021-02-01 ... 1.000.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù
991 Kim Cúc ... 2021-02-01 .. 500.000 vnđ Ủng hộ Quỹ Thư viện Sách nói Hướng Dương Dành cho người mù