top-header

Mục tiêu hoạt động của Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù là phi lợi nhuận, do đó mọi hình thức sao chép sử dụng tài liệu của trang web này với mục đích khác đều không được phép thực hiện nếu chưa được sự đồng ý của Thư viện sách nói Hướng Dương dành cho người mù.

NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG

20 NĂM THƯ VIỆN SÁCH NÓI DÀNH CHO NGƯỜI MÙ

(1998-2018)

- Nguyễn Hướng Dương, Giám đốc Quỹ Từ Thiện Sách Nói Cho Người Mù
- Kiêm Giám đốc Thư Viện Sách Nói Dành Cho Người Mù là người sáng lập Thư Viện Sách Nói Hướng Dương Dành Cho Người Mù từ năm 1998.
- Đến nay, đây vẫn là thư viện sách nói đầu tiên duy nhất phục vụ cho hơn hai triệu người mù lòa trong cả nước Việt nam.